Årets nyckeltal

Luleå Energi har som mål att vara en drivkraft för kunder, medarbetare och våra ägare. Men vi vill mer än så. Luleå Energi är en leverantör av efterfrågade produkter och tjänster, men är också viktig infrastrukturbyggare och betydande drivkraft i samhällsutvecklingen. En mångfald av nöjda och friska medarbetare - gör att vi kan göra hållbara affärer som ger oss stark ekonomi och ett gott resultat - vilket vi sedan kan fördela och återinvestera i miljön och i samhället runt omkring oss. Läs vår nyckeltalsstory för att ännu bättre förstå hur alla bitar hänger ihop.

Medarbetarna är Luleå Energi

Vi säljer energi, men det våra kunder köper är funktion; exempelvis ljus när man slår på strömbrytaren, värme i elementen och snabb hjälp då något händer. Därför är vår servicemedvetna och kundnära personal vår viktigaste resurs och vårt främsta konkurrensmedel. Vi ser många och stora vinster med framsynt personalvård och satsar målmedvetet på god arbetsmiljö och jämställda arbetsplatser med utrymme för individuell utveckling där medarbetarna trivs och mår bra.

 

Fler yngre och kvinnor

Koncernen har en personalomsättning 2017 på runt 10 % inklusive pensionsavgångar, vilket är en bra siffra. Koncernen fick tre fler kvinnliga medarbetare jämfört med 2016. Snittåldern på koncernnivå är i princip den samma som för fem år sedan. Däremot har snittåldern i Luleå Energi Elnät AB har sjunkit med 6 % de senaste fem åren. För Bioenergi är motsvarande siffra 9 %. Föryngringen kan förklaras med de senaste årens pensionsavgångar.

Jämställdhet ger konkurrenskraft

Luleå Energi har en könsfördelning som i stort speglar vår bransch. Vi arbetar dock aktivt för ökad jämställdhet och mångfald efter Luleå kommuns jämställdhetsstrategi. Detta för att öka attraktionskraften hos Luleå Energi som arbetsgivare och säkerställa framtida kompetensförsörjning. Vi värnar och uppmuntrar också våra medarbetare att förena arbete med föräldraskap och arbetar kontinuerligt med att underlätta och skapa förutsättningar.

En frisk arbetsplats

Luleå Energi har en mycket låg sjukfrånvaro. Koncernmålet är att den ska ligga under 3 procent på årsbasis. Vårt främsta fokus ligger dock på förebyggande friskvård och insatser för ökad frisknärvaro, vilket vi definierat som mindre än 8 dagars sjukfrånvaro på ett år. Vår målsättning är att frisknärvaron ska uppgå till minst 86 procent.

Nöjda medarbetare

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning om vad vår personal tycker om bolaget, om vår trovärdighet och hur väl vi som arbetsgivare uppfyller deras förväntningar. Målet är ett nöjd medarbetar-index, NMI, på eller över 4,2 på en femgradig skala. I undersökningen 2017 var 92 % av medarbetarna nöjd eller mycket nöjd med Luleå Energi som arbetsgivare. 90 % ansåg att vi väl eller mycket väl uppfyllde deras förväntningar och 87 % tyckte att bolaget väl eller mycket väl överensstämde deras bild av en ideal arbetsgivare.

Ett starkt och värdeskapande bolag

Luleå Energi har en vision att vara en drivkraft för kund och samhälle och en ambition att ta vårt ansvar genom hållbara affärer. En förutsättning för det är att koncernen har en god lönsamhet och sunda finanser.

 

Vårt samhällsbidrag

Genom att vi lägger fokus på att nyttomaximera istället för vinstmaximera, skapas stora värden för såväl ägare som kunder och omgivande samhälle, bland annat i form av arbetstillfällen, leverantörsbetalningar, skatter, sponsring, miljö- och infrastruktursatsningar.

 

Samverkan sparar både miljö och pengar

Luleå Energis och SSAB:s partnerskap i kraftvärmeverket Lulekraft innebär att Luleå Energi under 2017 bidrog till att minska klimatpåverkan motsvarande 172 600 ton koldioxid. Då den generella koldioxidskatten ligger på drygt en krona per kilo, motsvarar det ett samhällsekonomiskt värde på drygt 186 miljoner kronor.

Klokt resursutnyttjande ger miljövinster

Genom att göra fjärrvärme av restgaser från SSAB:s stålproduktion minskar behovet av andra energikällor för uppvärmning. Här redovisas Luleå Energis tillförda klimatpåverkan, men också hur klokt nyttjande av resurser bidrar till att minska andra utsläppskällor, så kallat undvikna utsläpp. Beräkningarna är gjorda enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol. Läs mer i vår klimatrapport för 2017.