Finansiell information

RESULTATRÄKNING

    2017-01-01-2017-12-31 2016-01-01 -2016-12-31
tkr Not    
       
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 3 1 129 940 1 190 906
Förändring av lager och pågående arbete för annans räkning   -644 -19 257
Aktiverat arbete för egen räkning   5 309 5 814
Punktskatter   -198 688 -175 514
Övriga rörelseintäkter 4 3 432 4 131
    939 349 1 006 080
       
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter   -511 056 -580 799
Övriga externa kostnader 5, 6 -91 370 -111 241
Personalkostnader 7 -101 253 -99 500
Avskrivningar av materiella och immateriella  anläggningstillgångar 8 -92 468 -90 376
Övriga rörelsekostnader   -500 -3 392
    -796 647 -885 308
       
Rörelseresultat   142 702 120 772
       
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i intresseföretag 9 1 000 -3 223
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 462 778
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -286 -577
       
Resultat efter finansiella poster   143 878 117 750
Bokslutsdispositioner 12 -14 000 -16 000
       
Resultat före skatt   129 878 101 750
Skatt på årets resultat 13 -28 490  -23 145
       
       
ÅRETS RESULTAT   101 388 78 605
       
Hänförligt till      
Moderbolagets aktieägare   100 885 78 605
Minoritetsintresse   503 506


BALANSRÄKNING

    2017-12-31 2016-12-31
tkr Not    
       
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Ledningsrätter 14 9 407 9 743
    9 407 9 743
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 15 186 997 191 423
Förbättringar på annans fastighet 16 680 722
Maskiner och andra tekniska anläggningar 17 934 800 899 923
Inventarier, verktyg och installationer 18 21 566 25 815
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19 38 838 53 096
    1 182 881 1 170 979
Finansiella anläggningstillgångar      
Fordringar hos koncerbolag   7 000 7 500
Andelar i intresseföretag 20, 21 10 000 10 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 45 45
    17 045 17 545
       
Summa anläggningstillgångar   1 209 333 1 198 267
       
Omsättningstillgångar      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter   9 594 8 130
Färdiga varor och handelsvaror   0 1 342
Pågående arbete för annans räkning   763 64
    10 357 9 536
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   80 170 118 108
Fordringar hos koncernbolag   221 260 132 257
Elcertifikat och utsläppsrätter   10 046 10 642
Aktuella skattefordringar   5 645 7 214
Övriga fordringar   6 650 4 416
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 105 864 108 542
    429 635 381 179
       
Kortfristiga placeringar 24 4 435 5 435
       
Kassa och bank   1 386 2 238
Summa omsättningstillgångar   445 813 398 388
       
SUMMA TILLGÅNGAR   1 655 146 1 596 655


EGET KAPITAL OCH SKULDER

       
Eget kapital 25    
Bundet eget kapital      
Aktiekapital    18 000 18 000
Bundna reserver   499 389 483 834
    517 389 501 834
Fritt eget kapital      
Fria reserver   662 489 636 322
Årets resultat   100 885 78 099
    763 374 714 421
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   1 280 763 1 216 255
       
Minoritetsintresse   5 984 6 578
       
Summa eget kapital   1 286 747 1 222 833
       
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 3 502 4 659
Avsättningar för uppskjuten skatt 27 150 965 144 800
    154 467 149 459
       
Långfristiga skulder 28    
Skulder till kreditinstitut   748 1 447
Skulder till koncernbolag   6 500 7 000
Skulder anslutningslån   1 538 1 646
    8 786 10 093
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   748 789
Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag   500 500
Skulder anslutningslån   108 126
Leverantörsskulder   25 481 34 282
Skulder till koncernbolag   21 199 12 685
Aktuella skatteskulder   510 3 875
Övriga skulder   40 279 43 939
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 116 321 118 620
    205 146 214 270
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 655 146 1 596 655


KASSAFLÖDESANALYS

  Not 2017-01-01-2017-12-31 2016-01-01-2016-12-31
tkr      
       
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 30  143 878 117 750
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  31  90 615 95 729
Betald skatt    -24 121 -23 261
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital    210 372 190 218
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten    -821 28 217
Förändring av kortfristiga fordringar    -49 525 -35 766
Förändring av kortfristiga skulder   -7 844  18 507
Kassaflöde från den löpande verksamheten    152 182 201 176
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    0 -10 079
Förvärv av materiella anläggningstillgångar    -104 339 -131 301
Avyttring av materiella anläggningstillgångar    114 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -104 225 -141 380
       
Finansieringsverksamheten      
Amortering av skuld    -740 -17 561
Utdelning    -49 954 -38 875
Förändring av kortfristiga placeringar    1 000 1 242
Amortering av leasingskuld 32  885 -3 187
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     -48 809 -58 381
       
Årets kassaflöde    -852 1 415
       
       
Likvida medel       
Likvida medel vid årets början    2 238 823
Likvida medel vid årets slut 33  1 386 2 238