Insatser för miljöpåverkan ger resultat

Klimatbokslutet för 2017 visar på glädjande siffror. De undvikna utsläppen för helåret blev 172 600 ton koldioxidekvivalenter. Det är en förbättring med 20 000 ton jämfört med 2016. Detta trots att de undvikna utsläppen från alternativ uppvärmning minskade. Förutom att de undvikna utsläppen har ett stort miljömässigt värde så beräknas det samhällsekonomiska värde av de undvikna utsläppen till 186 miljoner kronor.

Undvikna utsläpp är en term i beräkningen av klimatpåverkan som används för att beräkna hur Luleå Energis produkter och tjänster bidrar till att undvika och därmed minska utsläpp från andra energikällor. Fjärrvärme är ett bra exempel, där överskottsenergi i stålproduktionen vid SSAB även kan nyttjas för uppvärmning – utan ökad klimatpåverkan. Genom att återanvända energi så undviks klimatpåverkande utsläpp från andra uppvärmningsalternativ som exempelvis el eller olja.

De främsta orsakerna till årets förbättrade resultat i klimatbokslutet är minskade utsläpp från alternativ energiproduktion i Lulekraft, minskad användning av el samt minskad användning av eldningsolja. Läs mer om vårt beräkningssystem och resultat i vårt klimatbokslut.