Vår uppförandekod vägleder

Som lokalt, kommunalägt energibolag är förtroendet från kunder och samhälle en förutsättning för en långsiktigt lönsam affärsverksamhet. Att agera etiskt och ta ansvar för kund och samhälle skapar förtroende och stärker Luleå Energis varumärke och marknadsposition. Våra värderingar Nära, Attraktiv och Trygg utgör grunden för vår uppförandekod, och det är dessa värden som vi alla inom koncernen tillsammans hjälps åt att leva och efterleva. Varje dag.

Luleå Energi har som bolag och genom sina medarbetare alltid haft en stark etisk kompass. Det ligger i vårt dna. I uppförandekoden, som togs fram under 2017, sätter vi dock ord på och slår vi fast de värden som genom alla år kännetecknat oss som ett kundnära och servicemedvetet företag. För även om uppförandekoden samt policys och riktlinjer är ett starkt stöd vid etiska dilemman, så vet vi också att våra engagerade medarbetare är vana att göra egna bedömningar och ta stort personligt ansvar.