Hållbarhet driver vår affär

Hållbarhet driver vår affär

Som lokalt energibolag skapar Luleå Energi stora värden. Vi håller våra kunder varma med klimatsmart fjärrvärme och biopellets. Vi levererar el med hög leveranssäkerhet till privatpersoner och företag i vårt elnät. Och vi bidrar till att koppla upp och ihop människor genom utbyggnad av bredbandsnätet. Vi skapar också värden genom att investera och engagera oss i det samhälle som är en förutsättning för vår affär och lönsamhet. Ska Luleå Energi kunna vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt energibolag över tid, så måste vi skapa affärsmässig kund- och samhällsnytta som tar långsiktigt ansvar för människor och miljö. Det innebär att vi utgår från ett helhetsperspektiv, där vi engagerar oss i allt från kultursponsring och ungdomsidrott, till samhällsinfrastruktur samt minskad miljöpåverkan från våra produkter och tjänster. Det är grunden för vårt hållbarhetsarbete och strävan mot vår vision – att vara en drivkraft för kund och samhälle.

Fossilfri 2030

Luleå Energi fossilfri 2030

Egna utsläpp av växthusgaser är Luleå Energis väsentligaste miljöaspekt. Därför har styrelsen under 2017 beslutat att koncernens egen energiproduktion, elhandel och bilpark ska vara fossilfri avseende primärenergi till år 2030. I arbetet mot det skarpa koncernövergripande miljö- och hållbarhetsmålet fossilfri 2030, så fastställdes flera viktiga delmål.

  • Klimatpåverkan från bilpark och tjänsteresor ska till 2019 minska med minst 20 procent, jämfört med 2016. Senast 2020 ska minst 15 procent av den egna bilparken var fossilfri.
  • Minska förbrukningen av eldningsolja, som andel av total fjärrvärmeproduktion, med 20 % till 2020 jämfört med 2008 års nivå.
  • Senast under 2018 ska syntetisk bio-diesel, så kallat HVO, börja användas i alla egna dieselfordon där det är möjligt.
Solceller

Solklart med solceller

Utvecklingen av solceller går rasande fort. I takt med att solcellernas produktionskapacitet fördubblas sjunker priset med 20 procent. Det har gjort att kostnaden för en watt solenergi – när solcellerna presterar maximalt – har sjunkit från sjuttiotalets 100 dollar till långt under en dollar idag.

När solenergi blir tillgängligt och lönsamt så ökar efterfrågan. Luleå Energi erbjuder därför nyckelfärdiga solcellspaket till våra kunder med 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti, monterat och klart. Genom att hjälpa kunderna bli mikroproducenter så bidrar Luleå Energi till att öka andelen förnybar energi i det nordiska elsystemet. Kunderna minskar behovet av köpt el och kan sälja sitt överskott av el till Luleå Energi. Dessutom kan det försålda överskottet ha rätt till skattereduktion om 60 öre per kWh upp till 30 000 kWh per år.

Elbil

Elbilen är på rull!

I januari 2018 rullade nära 47 000 laddbara fordon, antingen laddhybrider eller rena elbilar, på våra vägar enligt elbilsstatisktik.se. Prognosen på samma webbplats är att den siffran kommer att öka till nära 80 000 fordon vid årets slut. Utvecklingen mot fler elbilar har hitintills gått lite trögt. De tre stora motstånden ligger i tillgänglighet för laddinfrastruktur, elbilarnas räckvidd samt batterigaranti. Både bilbranschen och intresseorganisationer anar en framtida "ketchup-effekt" när trösklarna för att köpa rena elfordon försvinner.

I Norrbotten går Luleå Energi i bräschen för en fossilfri framtid när det gäller laddinfrastruktur. Bland annat har vi placerat ut flertalet publika laddstationer runt om i Luleå kommun, samt erbjuder våra kunder ett komplett paket för att snabbt och säkert ladda batteriet. Vi stöttar också årligen elbilsrallyt "e-Granprix Nordic" som körs mellan Boden, Älvsbyn och Piteå med start och målgång vid Luleå Energis huvudkontor.

Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur avgörande för elbilsutvecklingen

Om dagens fossila fordon ska kunna fasas ut krävs att fler tankningsställen för elbilar. Under 2017 fortsatte vi att bygga ut laddinfrastrukturen med sex nya laddstationer. Råneå, Antnäs, Luleå Energi Arena, Coop Arena samt Luleå Airport fick så kallade destinationsladdare (som laddar upp till 22 kW medan du fikar, äter en bit mat eller gör ett ärende). Utanför Coop i Luleå uppfördes också en snabbladdare som kan klarar av att ladda fullt under en halvtimme.

Luleå Energi tog första klivet in på marknaden 2015 genom snabbladdningsstationen vid OK Center i Luleå i samarbete med OK Norrbotten. Idag har vi byggt totalt 13 laddstolpar inklusive de 5 som finns utanför huvudkontoret på Porsödalen. Projektet för utökad laddinfrastruktur i Norrbotten delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom ett samarbete inom BioFuel Region för Norrbotten och Västerbotten.

Fakta om laddningstyper
Elbilsladdare kan i stort sett delas upp i tre grupper:
• Snabbladdare som laddar bilen på cirka 20 minuter.
• Destinationsladdare som ger full laddning efter cirka 2-4 timmar.
• Hemmaladdare där laddning kan ske under natten.

Fjärrvärme till flygplan

Flygplan hålls varma med fjärrvärme

Grundläggande miljömedvetenhet innebär att använda rätt typ av energi för rätt ändamål. För uppvärmning är det slöseri att använda högt förädlad energi som elektricitet, då mycket av energiinnehållet går förlorat i förädlingsprocessen. Så resonerade Swedavia och Luleå Airport, när man gick från att värma upp flygplanen nattetid med el och istället valde klimatneutral fjärrvärme från Luleå Energi.

Luleå Airport har länge haft fjärrvärme till själva flygterminalen. Nu är de först i världen att även värma upp planen nattetid med fjärrvärme. Från fjärrvärmenätet har det byggts värmeledningar till tre bryggor ute vid flygplanen där fjärrvärmen kopplas på. Ventilationsluften till flygplanen värms nu upp av hetvatten istället för elektricitet. Med det nya fjärrvärmesystemet kan temperaturen regleras noggrannare, vilket sparar energi. Lösningen är ett steg mot Swedavias nollvision för fossila koldioxidutsläpp från den egna verksamheten, samt målet att minska energiförbrukningen 2 procent per år fram till år 2020.

Leveranssäkerhet

Underhåll och utveckling för leveranssäkerhet

Allt högre krav ställs från kunder, näringsliv och myndigheter vad gäller tillgängligheten till el. I dag måste elnätet snabbt kunna åtgärda avbrott och för att klara de ökade kraven satsar Luleå Energi Elnät på utveckling och underhåll för att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet. 

Under 2017 har vi framförallt haft fokus på att vädersäkra mellanspänningsnätet på landsbygden och utöka automatiseringen för att snabbare kunna avhjälpa eventuella fel. De stadsnära byarna och stadsdelarna har också vädersäkrats genom bland annat nedgrävd markkabel. Kontinuerligt genomförs inspektioner av elnätet med helikopter eller skoter för att ge underlag till framtida investeringsplaner.

Sponsring
Sponsring
Sponsring

Samarbeten för mångfald och möjligheter

Som energibolag finns vi i din vardag, varje dag. Från det att du tänder lampan på morgonen till att du släcker den på kvällen. När du ska ladda, tanka ner eller värma upp. Vi finns där och försöker att göra ditt liv lite enklare, genom de produkter vi levererar och genom de tjänster vi erbjuder. Men vi vill också vara med och göra din vardag meningsfull. Vi vill vara en del i att skapa en plats där du trivs, vill leva och bo. En plats fylld av möjligheter och mångfald där alla har chansen att hitta sitt eget driv. För att skapa den platsen tror vi att samarbete och samverkan är en förutsättning. Därför stöttar vi, engagerar oss och ger energi till samhälle, kultur och idrott. Ibland i det stora och ibland i det lilla, men alltid med fokus på samverkan och ömsesidigt värdeskapande, som får människor att växa och som bidrar till en positiv utveckling i regionen.

Egentligen är det ganska enkelt. Vi bryr vi oss om samhället och orten för att vi är samhället och lever på orten.   

Rekrytering

Bred rekrytering ger mervärde

Att attrahera och behålla rätt kompetens utifrån dagens och morgondagens behov är en avgörande affärsfråga. Vi har ett ansvar att bygga upp långsiktiga strategier, både för att säkerställa bolagets framtida tillväxt och bidra till en positiv samhällsutveckling. Luleå Energi-koncernen har därför en viktig uppgift i att vara en attraktiv arbetsgivare med bred rekryteringsbas och individuella utvecklingsmöjligheter.

Utbudet av potentiell, kompetent och till viss del outnyttjad arbetskraft finns bland våra studenter och nyanlända. Vi ska ta tillvara på de möjligheterna att erbjuda fler praktikanter, examensarbetare och trainees plats hos oss. Detta är en strikt affärsmässig nödvändighet och ett steg i ledet att säkra Luleå Energis långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Genom ökat rekryteringsunderlag förbättras våra möjligheter att hitta nya, briljanta medarbetare som kan leverera hög kundnytta och stärka Luleå Energis varumärke.

Fjärrkyla

Fjärrkyla ger inomhuskomfort med minimal klimatpåverkan

Fjärrkyla är distribution av kyla till fastigheter från en central anläggning. Man kan säga att det är som fjärrvärme, fast tvärtom. Och precis som fjärrvärme kan fjärrkyla utvinnas på flera olika sätt. En smart och miljövänlig teknik är frikyla, där man nyttjar naturliga temperatursänkor, till exempel sjöar och vattendrag, berggrund och snömagasin. Fjärrkylan i Luleå kommer från Luleälvens kalla vatten.

Att producera kyla eller värme i en väl intrimmad, effektiv och miljöanpassad centralanläggning ger alltid miljöfördelar. Frikylan från Luleälven ger tillbaka uppåt åtta gånger mer kylenergi än som tillsätts i form av elenergi och är upp till fyra gånger mer energieffektiv än konventionella kylanläggningar. Det innebär att vi har sparat ca 150 MWh el på att ha frikyla från älven.

Friskfaktorer

Från risk till frisk och tillbaka igen

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ägnar vi mycket tid och energi till förebyggande åtgärder för att skapa en säker arbetsplats för våra medarbetare. Som ett komplement till det arbetet har vi i år lagt särskild kraft på att främja en god arbetsmiljö. Genom att mer offensivt främja det som är bra och friskt, skapar vi en arbetsplats där medarbetare trivs och mår bra.

En del i arbetet har varit att kartlägga och identifiera koncernens friskfaktorer. Vi tänker både risk och frisk. Friskfaktorer är de företeelser som förekommer i vår arbetsmiljö, som ger medarbetare möjlighet att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet. Ämnet har funnits med på många olika ställen under året; som inventeringsövning under arbetsplatsträffar, som del i koncernens obligatoriska arbetsmiljöutbildning samt som föremål för enkätundersökning i ett av våra bolag.

För Luleå Energi är en av våra främsta friskfaktorer gemenskap och samhörighet med våra kollegor. I övrigt är det varierande arbetsuppgifter, vår fysiska arbetsmiljö och flexibel arbetstid som får våra medarbetare att trivas. Ett fokus från risk till frisk möjliggör att vi kan utveckla och bevara det som är bra, samtidigt arbete fortgår med att reducera och eliminera det som fungerar mindre bra.

Värdeskapande

Luleå Energis värdeskapande

För att Luleå Energi ska kunna fortsätta leverera efterfrågade produkter och tjänster till sina kunder måste koncernen vara lönsam och gå med vinst. Men god ekonomi är bara en av flera värdemätare på hur framgångsrika vi är som bolag. Våra kunder, våra anställda, ägare och samhället omkring ställer inte bara höga krav och har höga förväntningar på de produkter och tjänster vi levererar, utan även på hur vi leverera dem så att vi också tar ansvar för miljön och samhället där vi verkar.

Vår affärsmodell utgår från att skapa värde i alla tre hållbarhetsdimensioner: ekonomi, miljö och samhälle. Vi skapar samhällsvärde genom exempelvis löner till anställda, leverantörsbetalningar, sponsring, skatter och vårt bidrag till minskad klimatpåverkan. Vinsten i bolaget återinvesteras i verksamheten eller ger utdelning till vår ägare, Luleå kommun. Oavsett vilket så återförs ett värde tillbaka till samhället. Av vinsten 2017 delar Luleå Energi ut mer än 110 miljoner kronor till Luleå kommun. Kapital som genererar direkt samhällsnytta – inte bara till våra kunder utan till alla kommunens innevånare.

Luleå Energis affärsverksamheter skapar därmed inte bara direkt kundvärde genom sina produkter och tjänster samt ekonomisk nytta i bolaget, utan genererar stora direkta och indirekta miljö- och samhällsvärden. Att beräkna vårt verkliga värdeskapande i alla tre hållbarhetsdimensioner är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vara ett dynamiskt, konkurrenskraftigt och lönsamt energibolag även i framtiden.

Se vårt ekonomiska och miljömässiga värdeskapande samt våra samhällsinvesteringar i siffror under årets nyckeltal.

Fordonspark

Lokalproducerad el kan driva halva fordonsparken

I juli 2016 monterades solpaneler med en effekt på 13 kW upp på Luleå Energis kontorsbyggnad. Den förväntade produktionen beräknades vara runt 10 MWh (10 000 kWh) per år. Montaget var ett experiment för att se hur solceller fungerar i norrbottniskt klimat. 

Under 2017 producerade solcellsanläggningen cirka 10 000 kWh, vilket var helt enligt plan. Den lokalproducerade solenergin skulle faktiskt kunna täcka energibehovet för hälften av Luleå Energis fordonspark – om samtliga fordon drevs av el. Det skulle i sin tur innebära minskade koldioxidutsläpp med cirka 90 000 kg per år.