Finansiell information

RESULTATRÄKNING

 

    2018-01-01-2018-12-31 2017-01-01 -2017-12-31
tkr Not    
       
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 3 1 152 455 1 129 940
Förändring av lager och pågående arbete för annans räkning   751 -644
Aktiverat arbete för egen räkning   4 264 5 309
Punktskatter   -175 775 -198 688
Övriga rörelseintäkter   5 490 3 432
    987 185 939 349
       
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter   -558 283 -511 056
Övriga externa kostnader 4, 5 -100 237 -91 370
Personalkostnader 6 -110 957 -101 253
Avskrivningar av materiella  anläggningstillgångar   -94 689 -92 468
Övriga rörelsekostnader   -578 -500
    -864 744 -796 647
       
Rörelseresultat   122 441 142 702
       
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i intressebolag 7 1 000 1 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 741 462
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -356 -286
     1 385  1 176
       
Resultat efter finansiella poster   123 826 143 878
Bokslutsdispositioner 10 -11 700 -14 000
       
Resultat före skatt   112 126 129 878
Skatt på årets resultat 11 -19 986 -28 490
       
       
ÅRETS RESULTAT   92 140 101 388
       
Hänförligt till      
Moderbolagets aktieägare   91 382 100 885
Minoritetens andel i årets resultat   758 503


BALANSRÄKNING

    2018-12-31 2017-12-31
tkr Not    
       
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Ledningsrätter 12 9 071 9 407
    9 071 9 407
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 13 181 017 186 997
Förbättringar på annans fastighet 14 637 680
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 952 434 934 800
Inventarier, verktyg och installationer 16 19 524 21 566
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 74 856 38 838
    1 228 468 1 182 881
Finansiella anläggningstillgångar      
Fordringar hos koncerbolag   7 000 7 000
Andelar i intressebolag 18,19 10 000 10 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 45 45
    17 045 17 045
       
Summa anläggningstillgångar   1 254 584 1 209 333
       
Omsättningstillgångar      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter   12 763 9 594
Pågående arbete för annans räkning   1 514 763
    14 277 10 357
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   81 122 80 170
Fordringar hos koncernbolag   163 260 221 260
Elcertifikat och utsläppsrätter   18 390 10 046
Aktuella skattefordringar   11 518 5 645
Övriga fordringar   0 6 650
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 120 458 105 864
    394 784 429 635
       
Övriga kortfristiga placeringar   0 4 435
       
Kassa och bank   415 1 386
Summa omsättningstillgångar   409 440 445 813
       
SUMMA TILLGÅNGAR   1 664 024 1 655 146


EGET KAPITAL OCH SKULDER

       
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital    18 000 18 000
Bundna reserver   528 416 499 389
    546 416 517 389
Fritt eget kapital      
Fria reserver   624 362 662 489
Årets resultat   91 382 100 885
    715 744 763 374
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   1 262 160 1 280 763
       
Minoritetsintresse   5 629 5 984
       
Summa eget kapital   1 267 789 1 286 747
       
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 3 523 3 502
Avsättningar för uppskjuten skatt 23 153 546 150 965
    157 069 154 467
       
Långfristiga skulder 24    
Skulder till kreditinstitut   0 748
Skulder till koncernbolag   6 000 6 500
Skulder anslutningslån   1 425 1 538
    7 425 8 786
       
Kortfristiga skulder    743  
Skulder till kreditinstitut   743 748
Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag   1 000 500
Skulder anslutningslån   113 108
Leverantörsskulder   30 999 25 481
Skulder till koncernbolag   14 279 21 199
Aktuella skatteskulder   670 510
Övriga skulder   48 575 40 279
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 135 362 116 321
    231 741 205 146
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 664 024 1 655 146


KASSAFLÖDESANALYS

  Not 2018-01-01-2018-12-31 2017-01-01-2017-12-31
tkr      
       
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 26  123 826 143 878
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  27  94 135 90 615
Betald skatt    -23 116 -24 121
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital    194 845 210 372
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten    -3 920 -821
Förändring av kortfristiga fordringar    40 760 -49 525
Förändring av kortfristiga skulder   29 236 -7 844
Kassaflöde från den löpande verksamheten    260 921 152 182
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar     0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar    -138 224 -104 339
Avyttring av materiella anläggningstillgångar    206 114
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -138 018 -104 225
       
Finansieringsverksamheten      
Amortering av skuld    -1 862 -740
Utdelning    -111 099 -49 954
Förändring av kortfristiga placeringar    4 435 1 000
Förändring av leasingskuld 28  -1 348 885
Koncernbidrag   -14 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     -123 874 -48 809
       
Årets kassaflöde    -971 -852
       
       
Likvida medel       
Likvida medel vid årets början    1 386 2 238
Likvida medel vid årets slut 29  415 1 386