Årets nyckeltal

Luleå Energi har som mål att vara en drivkraft för kunder, medarbetare och våra ägare. Men vi vill mer än så. Luleå Energi är en leverantör av efterfrågade produkter och tjänster, men är också viktig infrastrukturbyggare och betydande drivkraft i samhällsutvecklingen. En mångfald av nöjda och friska medarbetare - gör att vi kan göra hållbara affärer som ger oss stark ekonomi och ett gott resultat - vilket vi sedan kan fördela och återinvestera i miljön och i samhället runt omkring oss. Läs vår nyckeltalsstory för att ännu bättre förstå hur alla bitar hänger ihop.

Medarbetarna är Luleå Energi

Vi säljer energi, men det våra kunder köper är funktion; ljus när strömbrytaren slås på, värme i elementen och snabb hjälp då något händer. Luleå Energi är ett serviceföretag, därför är vår personal vår viktigaste resurs och vårt främsta konkurrensmedel. För att vi ska kunna leverera maximal kundnytta arbetar vi målmedvetet för att skapa god arbetsmiljö och hållbara arbetsplatser med utrymme för individuell utveckling. Genom att behålla kunskaper och attrahera ny kompetens blir vi ett starkare bolag.

 

En attraktiv arbetsplats

Vårt arbete för att skapa en attraktiv arbetsplats har gett resultat. Luleå Energi har en förhållandevis låg personalomsättning, för 2019 drygt 9% inklusive pensionsavgångar. För att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna genom att erbjuda en god arbetsmiljö där det finns plats att växa. Genom att arbeta för att attrahera både kvinnor och män, från breda samhällsgrupper, i olika åldrar når vi vår ambition att vara ett visionärt, spännande och utvecklande bolag att arbeta för.

Lika behandling ger konkurrenskraft

Att Luleå Energi upplevs som en arbetsplats som värdesätter likabehandling och jämställdhet ökar attraktionskraften hos oss som arbetsgivare och är en del i att säkerställa vår framtida konkurrenskraft. Vår strävan är att alla medarbetare ska ha samma möjlighet utifrån sin kompetens, erfarenhet och prestation. Vi arbetar aktivt för likabehandling bland annat genom jämställdhetsstrategin och genom att ge möjligheter till att förena arbete med föräldraskap.

Nöjda medarbetare

Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning om vad vår personal tycker om bolaget, om vår trovärdighet och hur väl vi som arbetsgivare uppfyller deras förväntningar. I undersökningen 2019 uppgav drygt 89 % att de skulle rekommendera Luleå Energi som arbetsgivare till en vän eller bekant, och 87 % ansåg att Luleå Energi uppfyller deras förväntningar.

En frisk arbetsplats

Nöjda medarbetare och trivsel på arbetsplatsen ger friska medarbetare. Luleå Energi har en mycket låg sjukfrånvaro. Koncernmålet är att den ska ligga under 3 procent på årsbasis. Vårt främsta fokus ligger dock på förebyggande friskvård och insatser för ökad frisknärvaro, vilket vi definierat som mindre än 8 dagars sjukfrånvaro på ett år. Vår målsättning är att frisknärvaron ska uppgå till minst 86 procent. Med anställda som trivs och mår bra blir vi ett lönsamt bolag som genererar ett större kund- och samhällsvärde.

Ett starkt och värdeskapande bolag

Med friska, engagerade och kunniga medarbetare i grunden blir Luleå Energi ett starkt, lönsamt och konkurrenskraftigt bolag som kan leva upp till sin vision att vara en drivkraft för kund och samhälle. God lönsamhet och sunda finanser är en förutsättning för att vi ska kunna leverera ett högt kundvärde och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

Vårt samhällsbidrag

Luleå Energi är en viktig samhällsaktör som förutom kundnytta skapar stora direkta och indirekta miljö- och samhällsvärden. Genom att vi lägger fokus på att nyttomaximera istället för vinstmaximera, skapas stora värden för såväl ägare som kunder och omgivande samhälle. Detta sker bland annat i form av arbetstillfällen, leverantörsbetalningar, skatter, sponsring, miljö- och infrastruktursatsningar. Vår ambition är att ständigt söka nya, innovativa sätt att samverka med omgivande samhälle och företag.

 

Samverkan sparar både miljö och pengar

Ett utmärkt exempel på framgångsrik och värdeskapande samverkan är Luleå Energis och SSAB:s partnerskap i kraftvärmeverket LuleKraft. Genom att bland annat göra fjärrvärme av restgas från stålindustrin, bidrog Luleå Energi under 2019 till att minska klimatpåverkan motsvarande 154 800 ton koldioxid. En värdering av detta utifrån den svenska koldioxidskatten, vilken ligger på drygt en krona per kilo, innebär ett värde på cirka 173 miljoner kronor. Detta är en mindre besparing än under 2018 och beror på en kall period under vintern som gett ökat behov att använda Luleå Energis anläggningar samt driftproblem på Lulekraft som medfört en lägre andel elproduktion än normalt.

Klokt resursutnyttjande ger miljövinster

Fjärrvärme av restgaser från SSAB:s stålproduktion är bara ett exempel på hur Luleå Energi skapar både ekonomiskt och miljömässigt värde. Här redovisas Luleå Energis tillförda klimatpåverkan, men också hur klokt nyttjande av resurser bidrar till att minska andra utsläppskällor, så kallat undvikna utsläpp. Beräkningarna är gjorda enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol. Läs mer i vår klimatrapport för 2019.