Finansiell information

RESULTATRÄKNING

 

    2019-01-01-2019-12-31 2018-01-01-2018-12-31
tkr Not    
       
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 3 1 182 093 1 152 455
Förändring av lager och pågående arbete för annans räkning   -1 507 751
Aktiverat arbete för egen räkning   5 120 4 264
Punktskatter   -179 498 -175 775
Övriga rörelseintäkter   6 188 5 490
    1 012 396 987 185
       
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter   -577 211 -558 283
Övriga externa kostnader 4, 5 -111 029 -100 237
Personalkostnader 6 -119 825 -110 957
Avskrivningar av materiella  anläggningstillgångar   -99 959 -94 689
Övriga rörelsekostnader   -2 332 -578
    -910 356 -864 744
       
Rörelseresultat   102 040 122 441
       
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i intressebolag 9 1 000 1 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1 612 741
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -235 -356
    2 377  1 385
       
Resultat efter finansiella poster   104 417 123 826
Bokslutsdispositioner 12 -15 000 -11 700
       
Resultat före skatt   89 417 112 126
Skatt på årets resultat 13 -19 378 -19 986
       
       
ÅRETS RESULTAT   70 039 92 140
       
Hänförligt till      
Moderbolagets aktieägare   69 727 91 382
Minoritetens andel i årets resultat   312 758


BALANSRÄKNING

    2019-12-31 2018-12-31
tkr Not    
       
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Ledningsrätter 14 8 735 9 071
Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar 15 140 0
    8 875 9 071
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 16 172 857 181 017
Förbättringar på annans fastighet 17 595 637
Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 1 035 574 952 434
Inventarier, verktyg och installationer 19 23 104 19 524
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 49 488 74 856
    1 281 618 1 228 468
Finansiella anläggningstillgångar      
Fordringar hos koncerbolag   6 000 7 000
Andelar i intressebolag 25, 26 10 000 10 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 27 45 45
    16 045 17 045
       
Summa anläggningstillgångar   1 306 538 1 254 584
       
Omsättningstillgångar      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter   12 143 12 763
Pågående arbete för annans räkning   7 1 514
    12 150 14 277
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   90 196 81 122
Fordringar hos koncernbolag   91 708 163 260
Elcertifikat och utsläppsrätter   7 746 18 390
Aktuella skattefordringar   16 545 11 518
Övriga fordringar   6 336 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 113 783 120 458
    326 314 394 784
       
       
Kassa och bank   385 415
Summa omsättningstillgångar   338 849 409 440
       
SUMMA TILLGÅNGAR   1 645 387 1 664 024


EGET KAPITAL OCH SKULDER

       
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital    18 000 18 000
Bundna reserver   562 280 528 416
    580 280 546 416
Fritt eget kapital      
Fria reserver   578 516 624 362
Årets resultat   69 727 91 382
    648 243 715 744
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   1 228 523 1 262 160
       
Minoritetsintresse   5 398 5 629
       
Summa eget kapital   1 233 921 1 267 789
       
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 3  568 3 523
Avsättningar för uppskjuten skatt 32 162 871 153 546
    166 439 157 069
       
Långfristiga skulder 33    
Skulder till koncernbolag   5 500 6 000
Skulder anslutningslån   1 305 1 425
    6 805 7 425
       
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   120 743
Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag   500 1 000
Skulder anslutningslån   0 113
Leverantörsskulder   38 271 30 999
Skulder till koncernbolag   17 580 14 279
Aktuella skatteskulder   24 670
Övriga skulder   54 030 48 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 127 697 135 362
    238 222 231 741
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 645 387 1 664 024


KASSAFLÖDESANALYS

  Not 2019-01-01-2019-12-31 2018-01-01-2018-12-31
tkr      
       
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster   104 417  123 826
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  35 96 991  94 135
Betald skatt   -15 727  -23 116
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   185 681  194 845
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten   2 127  -3 920
Förändring av kortfristiga fordringar   73 459  40 760
Förändring av kortfristiga skulder   4 563 29 236
Kassaflöde från den löpande verksamheten   265 830  260 921
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -140  0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -157 969  -138 224
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   8 870  206
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -149 239  -138 018
       
Finansieringsverksamheten      
Amortering av skuld   -356  -1 862
Utdelning   -103 906  -111 099
Förändring av kortfristiga placeringar   0  4 435
Förändring av leasingskuld 36 -659  -1 348
Koncernbidrag   -11 700 -14 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -116 621  -123 874
       
Årets kassaflöde   -30  -971
       
       
Likvida medel       
Likvida medel vid årets början   415  1 386
Likvida medel vid årets slut 37 385  415