Luleå Energi

Luleå Energi

Det här är vi

Vad spelar energi för roll i vårt gemensamma samhällsbygge? Hur vi producerar, transporterar och använder energi är en av de viktigaste framtidsutmaningarna. För oss på Luleå Energi är det lokala energisystemet, och hur vi utvecklar det mest hållbart, en avgörande del av vår vardag. Så att du i din vardag, i hemmet, på jobbet eller på fritiden, kan använda rätt energi till rätt saker. Precis som framtiden bjuder på utmaningar, erbjuder den också nya möjligheter som vi tänker göra det absolut mesta av. Fortsätta testa nya lösningar och erbjuda våra kunder en bred energimix med klimatets bästa i fokus. Vi hjälper våra kunder att se över deras vardag, samtidigt som vi hela tiden utmanar oss själva för att möta morgondagen på bästa sätt. En del kallar det hållbarhet. Vi kallar det självklarhet.

Tjänster och utveckling för framtiden

Många av de val vi som människor gör i vardagen sker på autopilot, det är naturligt. Men fler och fler funderar över hur vardagsvalen blir hållbara i längden, och vad som egentligen är rätt. Vi på Luleå Energi har inte alla svar, men vi ägnar stor del av vår vardag att testa nya lösningar. Det vi däremot är säkra på är att vi inte kan lösa energifrågan själv. Tillsammans med våra kunder kan vi effektivisera och göra det mesta av våra gemensamma resurser. Vi tror att det starkaste vi kan göra är att involvera dig, så att du bli en del av lösningen och konkret ser nyttan av din ansträngning. Och att vårt jobb är att göra det så enkelt som möjligt för dig att välja rätt. Inte för vår egen skull, utan för oss alla.

Vart vi är på väg

Omställning mot hållbar utveckling och utfasning av fossila bränslen kommer att innebära stora förändringar i hur vi använder energi, vilken energi vi använder i olika sammanhang och varifrån den kommer. Energitjänster skapar mervärde och kundnytta genom att utveckla nya och efterfrågade produkter och tjänster utifrån kundbehov och Luleå Energis övriga affärsområden.

Vad vi har kvar

Den globala och lokala omställningen och utvecklingen på energiområdet med de nya behov som uppstår har precis tagit sin början. Att kunna leverera både helhetslösningar och bredd av produkter samt energi- och effektiviseringstjänster är avgörande för upplevd kundnytta och konkurrens. För 2020 förutspår vi att det kommer ske en stark utveckling och efterfrågan på offentlig och privat laddinfrastruktur för elfordon samt solcellsinstallationer.

Vilka våra utmaningar är

Marknaden med produkter och tjänster blir allt mer komplicerad, individualiserad och decentraliserad. Vi ser därför behov av att utveckla produkter och tjänster som är specialiserade och användarnära. När t.ex. elkunderna också blir leverantörer, ökar säkerhetskraven och kontrollfunktionerna.

Artiklar

Solkraftspark med ny teknik

Att våga testa och investera i ny teknik krävs i omställningen. För Luleå Energi handlar det om att driva på teknikutvecklingen i regionen genom att bland annat satsa på solenergi.

Verktyg för energieffektivisering

Luleå Energis verktyg Energianalys ger både företag och privatpersoner koll på sin energianvändning.

Superladdare i Luleå

Luleå Energi och Scania har byggt en superladdare för eldrivna fordon i Luleå. Laddstationen har en installerad effekt på 175 kW och kan ladda såväl tunga transportfordon som personbilar.

Vertikala solpanaler i samarbete med Rise

Under 2019 har Luleå Energi monterat dubbelsidiga solcellspaneler på det egna förrådstaket. Installationen är en del i ett forskningsprojekt tillsammans med forskningsinstitutet RISE i Piteå, och går ut på att testa alternativa solcellsinstallationer på platta tak i nordligt klimat.

Odla med hjälp av restvärme från samhället

För att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden har Luleå Energi initierat ett projekt för att konkretisera hur man med hjälp av restvärme från samhället ska kunna odla grönsaker, året om.

Nyckeltal

 

Luleå Energi har som mål att koncernens egen energiproduktion, elhandel samt bilpark ska vara fossilfri till år 2030. Vi redovisar därför både hur vi själva bidrar till att minska CO2-utsläppen i vår egen verksamhet och produktion, samt vilka energilösningar vi sålt till våra kunder så de kan minska sin klimatpåverkan. Solcellspaneler har genererat ungefär lika stor besparing i fossila CO2-utsläpp från Luleå Energis egna solceller som de som installerats av företagets kunder. Klimatbesparingen via fossila CO2-utsläpp har ökat markant sedan 2018. Totalt bidrog de olika energitjänsterna till att minska de fossila CO2-utsläppen med ca 980 ton CO2e under 2019.

Elnät - en förutsättning för samhällsutveckling

Ibland är det du inte ser viktigast av allt. Runtomkring oss, i marken, mellan byggnader och stadsdelar, flödar ett komplext system som är själva hjärtat i allas vår vardag. Elnätet måste fungera, idag och i morgon. Det är infrastrukturen som gör det möjligt att med trygghet njuta av midvinterkylan. Som skapar möjligheter för dig att välja elbil, eller skicka tillbaka panelproducerad solenergi till andra kunder. Vi på Luleå Energi har som mål att i samma stund som våra kunder vill göra nya, smartare framtidsval – så ska förutsättningarna redan finnas. Vart än teknikutvecklingen tar oss, hur smarta våra hem och automatiserade våra industrier blir – så fortsätter vi ligga steget före. När du inte lägger märke till det så fungerar elnätet som bäst.

Vart vi är på väg

Luleå Energi Elnät skapar stora värden för kunder, samhälle och klimat genom att i elnätet leverera den elenergi som möjliggör energiomställningen från fossil till förnybar energi. Elnätet är en av de viktigaste infrastrukturerna för hållbar utveckling. Luleå Energi Elnät vill inte bara bidra utan även vara drivande i samhällets arbete med att minska direkt och indirekt miljöpåverkan.

Vad vi har kvar

I energiomställningen med stora elförbrukare, mer elektrifiering och allt fler elbilar ökar behovet av kapacitet i elnätet. För att klara morgondagens behov av större effektuttag och att ansluta fler enskilda mikroproducenter av el, krävs stora investeringar över flera år. Luleå Energi Elnät planerar och investerar för ett leveranssäkert elnät med hög kapacitet för framtidens behov.

Vilka våra utmaningar är

Hur det framtida elnätet ska byggas och finansieras är en stor utmaning. Nödvändiga och kostsamma investeringar behöver göras, samtidigt som osäkerheten runt regelverk och politiska beslut gällande finansiering och drift av elnäten i Sverige är stor. Vi jobbar tillsammans med myndigheterna för att nå en långsiktighet och stabilitet i regelverk och lagstiftning. Detta är en förutsättning för att klara den utveckling av elnäten som vi behöver i Sverige.

Artiklar

En plats för tillväxt och elintensiva näringar

Vår nordliga region har stora möjligheter att stärka sin position bland annat tack vara tillgång på förnybar energiproduktion. Så vilka är förutsättningar för att regionen ska fortsätta att växa och vara en attraktiv plats för nya medborgare och etableringar även i framtiden?

Elsamverkan vid större störningar

Elsamverkan är elbranschens frivilliga organisation som vid större störningar ska se till så att kunderna på snabbast möjliga sätt får tillbaka strömmen. I januari 2019 skickade därför Luleå Energi Elnät resurser till Roslagen för att hjälpa till vid reparationen av elnätet efter stormen vinterstormen Alfrida.

Investering i ett attraktivt Luleå

Luleå Energi arbetar kontinuerligt med att bidra till Luleå kommuns vision 2050 genom att planera och projektera för att de åtgärder som genomförs ska gå i linje med målsättningarna.

Nyckeltal

 

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och för statistik över leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Leveranssäkerheten anges i medelavbrottstid i minuter (SAIDI) och genomsnittligt antal avbrott (SAIFI). Statistiken kan nationellt visa på stora skillnader om det exempelvis avser tätortsnät eller landsbygdsnät, samt om elnätet utsatts för väderstörningar. Därför är statistiken inte direkt jämförbar mellan olika nät i olika regioner eller i samma nät mellan olika år. Överlag är dock tillgängligheten i svenska elnät mycket god, i genomsnitt någonstans mellan 99,98 och 99,99 procent inklusive aviserade avbrott och för Luleå Energi Elnät ligger tillgängligheten på 99,999 procent.

Värme och kyla - av det som blir över

Bakom en bekväm vardag döljer sig ett envist arbete att hitta restresurser att ta till vara på. Överallt omkring oss finns energi som kan användas till något nytt istället för att gå till spillo. Vi på Luleå Energi har flera hållbara lösningar där vi tillsammans med andra hittat sätt att värma såväl hus som vatten. Men vi slutar inte där. När industrin och samhället förändras letar vi kontinuerligt efter nya källor, och ser oss om efter fler saker vår klimatsmarta värme och kyla kan skapa förutsättningar för. Framför oss ligger utmaningar i hur vi producerar, tillgängliggör och lagrar för att använda senare. Vi är övertygade om att vi är en del av lösningen. Men vi är långt ifrån ensamma. Vi behöver också samverka med andra aktörer som vill tänka nytt. Och så behöver vi dig.

Vart vi är på väg

Luleå Energi minskar CO2-utsläppen från fjärrvärmeproduktionen genom att fasa ut användningen av fossil olja. En åtgärd för detta är att anlägga ett stort energilager. Planering och projektering för ett sådant lager pågår. Projektet stöttas även av Klimatklivet, det nationella programmet för att finansiera klimatsmarta energilösningar. Förutom denna åtgärd planerar vi för fler bränslekonverteringar i befintliga anläggningar så att vi tar ytterligare steg mot vårt mål om egen fossilfri energiproduktion 2030.

Vad vi har kvar

I ett långsiktigt perspektiv behöver en hållbar fjärrvärmeproduktion vara fossilfri. Målet är att Luleås fjärrvärme i framtiden ska produceras helt av återvunnen värme samt förnybara energislag som till exempel träpellets, bioolja och förnybar el. Vi fortsätter expansionen av fjärrkyla i centrum för komfort- och processkyla med mindre energi- och klimatpåverkan än alternativa enskilda kyllösningar.

Vilka våra utmaningar är

Garantera fjärrvärme och fjärrkyla med högt kundvärde i Luleå oavsett om vi återanvänder restgaser från stålproduktionen, förnybara energislag eller annan återvunnen energi. Skapa kundtrohet genom oöverträffad upplevd kundnytta, så fjärrvärmen och fjärrkylan förblir konkurrenskraftiga och förstavalet för kunderna.

Artiklar

Världens bästa värme

Återvunnen fjärrvärme är en bidragande orsak till att Sverige minskat de fossila utsläppen. Tillsammans med stålindustrin bygger Luleås energisystem på återvinning i flera led vilket är både flexibelt och miljövänligt.

Resan mot fossilfritt

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att minska användningen av fossila bränslen. En viktig del handlar om att öka andelen egenproducerad förnybar energi. En annan om att ta tillvara på överskottsenergier som finns i samhället.

Energilager till Luleå

För att minska utsläpp av koldioxid och ytterligare öka leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet planerar Luleå Energi för att bygga ett gigantiskt energilager i form av en ackumulatortank i Luleå.

Nyckeltal

 
 

Luleå Energi har som mål att fjärrvärmeproduktionen ska vara fossilfri avseende primärenergi till år 2030. En del av Luleå Energis egna, verksamhetsgenererade, utsläpp kommer från fossil eldningsolja som energitillskott i fjärrvärmeproduktionen.

Elhandel - från det som finns här

El blir allt viktigare i samhällets hållbara omställning. Vi på Luleå Energi har gjort det enkelt för oss genom att hämta energi från det som finns här, och finnas där våra kunder är. Så när vinternatten är som mörkast lyser Luleälven som starkast längs vägar, i hus och stad. Älven är vår allas gröna källa till energi. Oavsett var våra kunder bor finns vi nära till hands för råd, lösningar och möjligheter och genom den närheten kan vi, förutom att sälja förnybar el, hjälpa dem att minska sin egen elanvändning. Det är bra för både plånboken och miljön.

Vart vi är på väg

Att kunna sälja och leverera förnybar och miljövänlig elenergi för minskad klimatpåverkan har ett stort miljö-, kund- och samhällsvärde. Idag har Luleå Energis alla privatkunder 100 % vattenkraftsel. Luleå Energi Elhandel har som hållbarhetsmål att andelen såld miljöel till företagskunder ska fortsätta öka med 1% årligen från dagens nivå som är ca 59%. Vi ska även sälja andra hållbara produkter där målet för klimatneutral fjärrvärme är att fördubbla volymen under året.

Vad vi har kvar

Hållbar energiomställning kräver utökad produktion av förnybar el. Det finns ett affärsmässigt värde för Luleå Energi att se över möjligheterna till lokalt producerad elproduktion, i egen regi, i samverkan med andra eller att leverera lösningar, t.ex. solceller, som gör elhandelskunderna till mikroproducenter av el. Ökning av laddbara fordon kommer även att öka försäljning av förnybar el vilket gör att vi minskar utsläppen från fossila transporter.

Vilka våra utmaningar är

Som elhandelsföretag köper Luleå Energi i stort sett all el från andra producenter. En utmaning, men också en möjlighet är att affärsmässigt komplettera inköp av el med egen eller kundgenererad elproduktion och på så sätt skapa kund- och samhällsnytta. En annan utmaning är att proaktivt utveckla produkter och tjänster som är värdefulla och relevanta för kunderna.

Artiklar

Omorganisering för att möta marknadsförändringar

Energibranschen genomgår stora förändringar och ett av de områden som påverkas starkt är elhandeln.

Förändrade förutsättningar ger komplexa inköpsprofiler

Ökningen av mikroproducenter och kunder med laddboxar har gjort det komplext att som elhandlare förutse förbrukningsmönster och utifrån det ta fram inköpsprofiler.

Nyckeltal

 

Försäljningen av el till företag sjunker, vilket är i linje med mål om energieffektiviseringar. Andelen Miljöel till företagen ligger på samma andel 2019 som 2018, dvs på 59% av den sålda elen. För år 2019 innebar det 347 GWh av totalt 590 GWh. Målet för elhandel är att försäljningen av Miljöel till företag ska öka med 1% årligen framöver. Alla privatkunder har idag förnybar el från vattenkraft.

Bioenergi från skogen

Energiförsörjning är en avgörande framtidsfråga. För att klara en hållbar omställning kommer vi behöva ta tillvara på naturresurserna i högre grad i framtiden. För oss på Luleå Energi är det självklara valet att se oss om i närmiljön och använda det som finns lokalt. Skogen har alltid spelat en avgörande roll för livet och försörjningen i norr, och även om vi känner den väl finns nya saker att utforska och ta tillvara på. För att i än större utsträckning vårda det vi har producerar vi, i samarbete med SCA, biobränsle av restprodukter från skogsindustrin. En del av resan mot ett fossilfritt samhälle som bland annat blir klimatsmart fjärrvärme hemma hos dig.

Vart vi är på väg

Träpellets spelar en viktig roll för energiomställningen i Sverige och Europa. För Luleå Energi är det en viktig del av att uppnå målet om egen fossilfri energiproduktion 2030.

Vad vi har kvar

Som en viktig råvaruleverantör måste en störningsfri produktion garanteras. Under 2020 kommer Bioenergis produktionsanläggningar att fortsätta rustas upp och energikartläggning med förbättringsåtgärder genomföras.

Vilka är våra utmaningar

Träpellets är ett bra exempel på cirkulär ekonomi med maximalt värdeskapande och minimal miljöbelastning, då träpellets skapas från en restprodukt i en annan process. Samtidigt är tillgången på skogsråvara begränsad. En utmaning är också att bibehålla hög leveranskapacitet och störningsfri produktion.

Artiklar

Förlängt avtal med SCA

I december 2019 undertecknades en överenskommelse mellan Bioenergi och SCA om fortsatt samarbete. Det nya avtalet sträcker sig till 2028 med möjlig förlängning till 2030.

En viktig del av energisystemet

Bioenergis pelletstillverkning är en del av Luleås unika energisystem, ett system som bygger på återvinning, i flera led.

Nyckeltal

Biobränslen som pellets är en viktig förnybar energikälla för värmeproduktion. Studier från Svenska Miljöinstitutet visar att svenskproducerade pellets är ett klimateffektivt bränsle. Inräknat produktion samt transporter så genererar pellets från Bioenergi drygt 47 gram fossila koldioxidutsläpp per kWh värmeeffekt. Det gör att pellets som värmekälla bara släpper ut runt en sjundedel så mycket fossilt kol i jämförelse med uppvärmning från el som inte är miljömärkt. 2019 producerade Bioenergi 70 624 ton pellets med ett energivärde på ca 347 500 MWh. Bioenergi genererade därmed klimatnytta och minskade fossila CO2-utsläpp motsvarande 70 800 ton jämfört med uppvärmning med omärkt, direktverkande el.

Bredband - uppkopplad mot världen

Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som den gör idag. Och den kommer aldrig mer gå så här långsamt. Digitaliseringen av allt - från vår vardag till industrin - står i centrum för utvecklingen, med lika delar utmaningar som möjligheter. Vår uppgift på Lunet är att se till att vårt gemensamma fibernät är en del av lösningen. Vår uppkoppling mot världen måste vara ännu smartare och mer följsam, så att vi kan bana väg för framtidens innovationer, smarta lösningar och produkter. När världen krymper vill vi att du ska känna att du befinner dig mitt i, precis där du är.

Vart vi är på väg

Behovet och värdet av ett tillgängligt och stabilt fibernät med hög hastighet och kapacitet ökar snabbt. Kontroll, styrning och mätning med hjälp av uppkopplade sensorer är ett behov som växer starkt vilket i sin tur ställer höga krav på nya digitala infrastrukturer där olika typer av radionät kommer att spela en avgörande roll.

Vad vi har kvar

Lunet ska fortsätta vara proaktiva genom att driva utbyggnaden av framtidens infrastruktur och utveckla möjligheter för leverantörer av digitala tjänster att leverera en stor spännvidd av tjänster och lösningar inom Lunets digitala infrastruktur.

Vilka våra utmaningar är

Fibernäten är en samhällskritisk infrastruktur och både samhällsberoendet och det värde som levereras i näten ökar kraftigt. Därför måste fibernäten vara redundanta och stabila. I takt med att allt mer av vårt samhälle blir uppkopplat, sammankopplat och styrt via nätet ökar också behovet av och komplexiteten runt säkerhet, såväl fysiskt som digitalt.

Artiklar

Förändring som förenklar

För att förenkla för slutkunderna har Lunet anslutit sig till den branschstandard som gäller för bredband. Alla frågor som rör tjänster i stadsnätet sker från och med den 1 april 2019 via tjänsteleverantören.

Lunet skapar möjligheter för ett smart Luleå

Under en längre tid har Lunet arbetat för att ta fram ett öppet sensornätverk för smarta, uppkopplade tjänster.

Fritt WiFi i Luleå

På uppdrag av Luleå kommun har Lunet byggt ett fritt WiFi i centrala Luleå. Nätverket sträcker sig tvärs over centrumhalvön och omfattar även norra och södra hamn.

Nyckeltal

 

Ett leveranssäkert fibernät för datakommunikation med hög funktionalitet, kapacitet och tillgänglighet är en nödvändighet för att möta och leverera lösningar på dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar. Ökad digitalisering och automation i alla delar av samhället innebär ett allt större behov av att kontrollera, mäta, styra, reglera och koppla samman funktioner, människor och maskiner. Lunet äger, utvecklar och driver ett öppet stadsnät där högsta prioritet är att göra det möjligt för tjänsteleverantörer att leverera de nyttigheter och funktioner som kunderna efterfrågar. 

Allt annat bra vi gör

Att utveckla vårt lokala energisystem är en förutsättning för samhällsutveckling, men att samhället utvecklas är också en förutsättning för oss. Vårt uppdrag handlar om att leverera hållbara el- och värmelösningar till våra kunder. För att det ska vara möjligt behöver vi göra många andra bra saker. Kompetensförsörjning, god säkerhetshantering och kloka samarbeten är några av dem. På så vis kan vi fortsätta att skapa förtroende hos våra kunder. Ett förtroende vi tackar för genom att ge tillbaka och satsa lokalt på sådant som vi tror på och som skapar värde för dig som bor här. Det är så vi lever vår vision – att vara en drivkraft för kund och samhälle.

Vart vi är på väg

För att skapa morgondagens hållbara energisystem, och för att Luleå Energi ska ha ett existensberättigande i framtiden, behöver vi kontinuerligt arbeta med att utveckla vår verksamhet och samtidigt bidra till att samhället runt omkring oss utvecklas.

Vad vi har kvar

Att fortsätta knyta till sig kompetens för framtiden genom fler rekryteringsvägar, arbeta strukturerat med säkerhetsfrågor och fortsätta att initiera fler samarbeten och partnerskap som gynnar det lokala energisystemet är några exempel på fokusområden de närmsta åren.

Vilka våra utmaningar är

Nya kompetensområden växer fram och vi behöver hitta kompetenta medarbetare som delar våra värderingar och vill fortsätta att utveckla vår verksamhet med oss. I takt med att allt mer styrs och hanteras digitalt ser vi hur fler och fler försöker komma åt och skada infrastruktur och system. Vi behöver därför fortsätta att bygga trygghet och säkerhet, såväl fysiskt som digitalt.

Artiklar

Breddad rekryteringsbas

Vi står inför en framtid som tydligt pekar på att kampen om arbetskraft och kompetens kommer att bli tuffare. I stora drag handlar detta om att den finns en brist på arbetskraft och ett stort gap mellan kompetensen hos befintlig arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan.

Idrott på lika villkor

Luleå Hockey och Luleå Energi samarbetar för att fler unga tjejer ska ha möjlighet att spela hockey. Under sommaren gick därför Luleå Hockeys hockeycamp för tjejer av stapeln i samarbete med Luleå Energi, ett koncept som även kördes under höstlovet.

Konst som sommarjobb

Målet var att försköna det publika rummet och samtidigt stävja klotter. När feriekonstprojektet summeras har tre nätstationer fått en ansiktslyftning och ett riktigt givande sommarjobb för sex ungdomar.

Unga lär sig mer om energi

Tillsammans med Ung företagsamhet Norrbotten och Teknikens hus har Luleå Energi tagit fram utbildningsmaterialet Vår Energi som ska hjälpa unga att lära sig mer om energi. Under 2019 arbetade tio mellanstadieklasser med materialet tillsammans med Ung Företagsamhet Norrbotten.

Luleå Energis värdeskapande

För att Luleå Energi ska kunna fortsätta leverera efterfrågade produkter och tjänster till sina kunder måste koncernen vara lönsam och gå med vinst. Men god ekonomi är bara en av flera värdemätare på hur framgångsrika vi är som bolag.