Elens ursprung

Här kan du se ursprunget för den el Luleå Energi AB sålt i Sverige under 2019. Vi visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel.

Här finns även information om den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och radioaktivt högaktivt avfall. Siffrorna baseras i huvudsak på data från Vattenfalls svenska kraftverk. De presenteras dels i form av driftsdata, det vill säga utsläpp och avfall som kan hänföras direkt till verksamheten vid kraftverken och dels i form av livscykelanalyser (LCA), som beskriver en produkts miljöpåverkan "från vaggan till graven" – från byggande, drift och underhåll till nedmontering av kraftverken.

Luleå Energis elförsäljning i Sverige

Luleå Energis totala elförsäljning 2019:
82,7 procent från vatten-, vind- och biobränslebaserade produktionsanläggningar (s k förnybara energikällor) 0 procent från kol-, olje- eller torvbaserade anläggningar (s k fossila energikällor) 17,3 procent från kärnkraftverk.

 

 

 

 Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning Vid drift  LCA
 CO2-utsläpp - g/kWh  0,011 8,77
Utbränt radioaktivt uranbränsle - g/kWh 0,00084 0,00048

Samtliga privatkunder har 100% förnybar el.
Som kund till Luleå Energi kan du vara säker på att du gör en god gärning för miljön. VattenEl EPD från Luleälven ingår i alla våra elavtal till privatmarknaden. EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025.

Miljöpåverkan av vår försäljning av VattenEl - 100 % förnybart Vid drift LCA
CO2-utsläpp - g/kWh 0,0003 8,45
Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh 0,000 0,000

Miljöpåverkan för företag som inte har gjort ett aktivt val av miljömärkt el.
40 procent från vatten-, vind- och biobränslebaserade produktionsanläggningar (s k förnybara energikällor)
0 procent från kol-, olje- eller torvbaserade anläggningar (s k fossila energikällor)
60 procent från kärnkraftverk.

Miljöpåverkan resterande elförsäljning - utan specificerad energikälla  Vid drift LCA
 CO2-utsläpp - g/kWh  0,036 5,8
Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh 0,0029 0,0017

Läs mer om miljöprodukterna för 2019.