Våra investeringar

Investeringar

Vi gör omfattande investeringar i vårt elnät för att förbättra elleveransen. På många ställen tar vi bort högspänningsledningar och transformatorstationer i luft (vänster) och ersätter med jordkabel och moderna nätstationer (höger).

Ökad tillväxt betyder nya kundinvesteringar

Luleå Energi Elnät AB har anslutningsplikt av nya kunder och tack vare kommunens starka tillväxt ser vi nu en ökande tendens till anslutning av bostäder och företag:

 • Malmudden, 611N026
 • Kronan, Bensbyn, Mjölkudden och Tunastigen infrastruktur
 • Solcellspark i Sunderbyn
 • Green Data One AB, Porsödalen
 • Fjärrvärmecentral, Porsödalen

Vi automatiserar elnätet

Allt högre krav ställs från kunder, näringsliv och myndigheter vad gäller tillgänglighet till el. I dag måste elnätet snabbt kunna åtgärda avbrotten och för att klara de ökade kraven satsar Luleå Energi Elnät på automation i nätet. Allt från att ordna alternativa matningsvägar till att placera smarta skydd och brytare som kan manövreras från driftcentralen hos oss på Luleå Energi. Under året automatiserar vi på följande platser:

 • Vallen, Alhamn, Holfjärden
 • Bensbyn-Långänget, Bodviken
 • Alviksträsk
 • Talltjärn
 • Fredrikafors
 • Långsund
 • Vallen, Alhamn, Hofljärden
 • Bensbyn-Långänget-Bodviken

Investeringar Luleå Energi Elnät

Förnyelse av elnätet i Luleås bostadsområden

Många av befintliga nätstationer i Luleå är äldre än 40 år och behöver rustas upp. Årligen uppstår problem som kan kopplas till ålder och skick som exempelvis utslitna lastfrånskiljare. För att klara förnyelsen av vårt nät behöver vi varje år byta ett antal stationer för att inte bygga upp en underhållsskuld. Samma gäller de kabelskåp som nu byts.

Nya nätstationer med nya transformatorer ger lägre energiförluster och innebär en underhållsvänlig, personsäker nätstation. Under året byter vi ut tio nätstationer samt ca 100 kabelskåp i Luleå på följande platser:

 • Granitstigen 2
 • Granitstigen 54
 • Praktikantvägen 1
 • Proffesorsvägen 212
 • Skurholmen - Bilinspektören
 • Burströmska Gärdan - Arkitekten, Arkivarien
 • Bergviken - Gymnasievägen 9
 • Örnäset - "Trumman"
 • Kabelskåpsbyten i Råneå, Storheden, Centrum, Lövskatan och Lerbäcken

Isoleringsprojekt

Gamla ledningar som är oisolerade byts ut till isolerade ledare samt att ledningarna flyttas nära väg. Allt för att minska avbrott och underlätta arbete vid underhållsåtgärder. 

 • Rutvik-Altersund
 • Orrbyn-Åviken
 • Jämtön-Siknäs
 • Långön, Storbrändön och Germandön

Mätarbyten i samverkansprojekt

Under året kommer vi att genomföra mätarbyten hos alla högspänningskunder för att även kunna mäta våra största och mest elkvalitetskritiska kunder. Eventuella ombyggnationer av dessa anläggningar kan behövas för att klara av de verifieringskrav som ställs av ansvarig myndighet.

Det genomförs även ett samverksanprojekt tillsammans med Värme och Kyla, syftet är att kunna använda samma infrastruktur för att samla in gemensamma mätvärden.

Fördelningsstationen i Råneå förnyas

Fördelningsstationerna är själva hjärtat i hela kraftsystemet. Ett strömavbrott på grund av fel i en fördelningsstation berör oftast tusentals kunder. Den befintliga fördelningsstationen i Råneå som är från 1980 kommer att moderniseras under året till ett nytt 20 kV inomhusställverk med totalt 14 ställverksfack med tillhörande kontrollutrustning. För att kunna genomföra projektet under drift av befintligt ställverk byggs ett nytt utrymme för den nya kommunikations- och kontrollutrustningen. Nya reaktorer ingår även som en del av detta projekt.
Det nya ställverket kommer att förenkla framtida underhåll men säkerställer framförallt fungerande skyddsfunktioner vilket minimerar olycksfallsriskerna vid arbete i ställverk och på utgående linjer. Högspänningsledningen mellan Bjurå och Bjuråhed vädersäkras också med isolerad luftledning.

Fördelningsstation Jämtön

Jämtöns fördelningsstation rustas upp med nytt ställverk, 40 kV brytare, nollpunktsreaktor, frånskiljare och kontrollutrustning. 

Ställverket är ett av de äldre i Luleås Elnät och behöver ny kontrollutrustning för att säkra hög tillgänglighet och säker felbortkoppling. Ställverket har inte heller samma höga personsäkerhet som ett modernt ställverk har. 

Reinvesteringen är nödvändig för att säkerställa en hög person- och elsäkerhet och underlättar arbetet med att hålla en hög tillgänglighet för våra kunder.