Pågående projekt

Ombyggnation centrala Luleå

Karta över områden som berörs av ombyggnationen

Under sommaren kommer Luleå Energi i samarbete med BDX att göra underhållsarbete i fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De gamla huvudledningarna i Stationsgatan kommer att bytas ut mot nya i Sandviksgatan för att även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans. I samband med jobbet passar Luleå Energi Elnät och Lunet också på att bygga ut sin infrastruktur.

Arbetet startar vecka 20 i korsningen Kyrkogatan/Sandviksgatan. I samband med att Bergnäsbron stängs vecka 29-31 kommer vi att utföra delen som är i trottoaren utanför Sandviksgatan 25-31D. Allt beräknas vara återställt och klart i månadsskiftet september/oktober.

Boende i området ska inte märka av någon skillnad i värme- eller elleverans. Vi ber om överseende med olägenheter som arbetet kommer att medföra, damm, buller, omledning av gång- och cykeltrafik, tillfälligt avstängda parkeringsplatser begränsad framkomlighet med mera.

Läget just nu: 

Under helgen 9-10/6 grävde vi av och passerade Rådstugatan och har nu byggt fram i trottoaren förbi Cirkel K och Preem. Det pågår nu återfyllningsjobb och igenfyllnad av Sandviksgatan och även Kyrkogatan för att kunna öppna trafik på det avstängda körfältet. Vi försöker att återfylla våra schakt för att kunna lätta på avspärrningarna och underlätta för trafik och gående. När vi har fyllt upp våra schakt kan vi också börja med dammbindande åtgärder, tex saltning och sopning för att minska på dammspridningen i centrum.

Just nu håller vi på med ledningarna i Rådstugatan upp till Stationsgatan och vid Tullgatans förlängning. Vi jar även börjat med med omkopplingar av fastigheter från det gamla till det nya systemet. De närmaste veckorna kommer vi att påbörja ledningsbyte i Trädgårdsgatan vid gång- och cyjkeltunneln vid Sandviksgatan.