Pågående projekt

Ombyggnation centrala Luleå

Karta över områden som berörs av ombyggnationen

Under sommaren har  Luleå Energi i samarbete med BDX gjort underhållsarbete i fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De gamla huvudledningarna i Stationsgatan har byts ut mot nya i Sandviksgatan för att även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans. I samband med jobbet har Luleå Energi Elnät och Lunet också passat på att bygga ut sin infrastruktur.

Arbetet startade vecka 20 i korsningen Kyrkogatan/Sandviksgatan. I samband med att Bergnäsbron stängdes av vecka 29-31 utfördes delen som är i trottoaren utanför Sandviksgatan 25-31D.

Under förra veckan genomfördes de slutgiltiga inkopplingarna av de nya fjärrvärmeledningarna. I och med det kommer det inte att bli några fler planerade avbrott. Det som nu återstår är el- och optoarbete samt återfyllning och återställning av markytor. Vissa sträckor kommer att återtällas under våren 2019.