Koncernen

Luleå Energi

Luleå Energi AB

Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät och det till 91 procent ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå. Lunet och Lulekraft ägs båda till 50 procent av Luleå Energi. Moderbolaget Luleå Energi AB:s affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Moderbolaget ägs till 100 procent av Luleå Kommunföretag AB.

Luleå Energi Elhandel

Luleå Energi Elhandel är ett affärsområde inom moderbolaget och erbjuder ett heltäckande urval av elhandelstjänster till såväl privat- som företagskunder och agerar framgångsrikt på en ytterst svårbedömd och konkurrensutsatt marknad med stora svängningar.

Luleåborna gillar sitt elbolag. Trots hård konkurrens på marknaden har över 90 procent valt att köpa el av oss och ungefär 95 procent av Luleå Energis elkunder finns i Luleå kommun. Luleå Energi Elhandel har också framgångsrikt tecknat större ramavtal med rikstäckande företag och kunder utanför regionen.

Affärsområdet elhandel lägger ner ett omfattande arbete på att utveckla Luleå Energis kunderbjudanden och leverera ett större mervärde och ökad kundnytta.

Luleå Energi Värme och kyla

Luleåborna har Sveriges billigaste fjärrvärme. Affärsområdet fjärrvärme säljer och distribuerar värme till privatpersoner, företag och offentlig förvaltning i Luleå. Till större kunder i stadskärnan kan man dessutom leverera fjärrkyla för perfekt inomhusklimat även sommartid.

Det är en miljöriktig produkt med nära 100 procent anslutning där fjärrvärmenätet är utbyggt. Värmeenergin köps i huvudsak från SSAB genom kraftvärmeverket Lulekraft. Genom att ta hand om överskottsenergin från SSAB har uppvärmning av andra energislag ersatts motsvarande 50 000 oljeeldade villapannor. I Råneå finns ett lokalt nät och en produktionsanläggning baserad på biobränsle.

Fjärrvärmenätet når alla större bostads- och industriområden i Luleå, Gammelstad och Södra Sunderbyn.

Fjärrkyla finns för närvarande tillgängligt för större fastigheter i centrum. I takt med hårdare miljökrav och stigande ålder på kylanläggningar är fjärrkyla en mycket intressant produkt i ett framtida perspektiv.

Luleå Energi Elnät AB

Luleå Energi Elnät är ett effektivt nätbolag med hög säkerhet. Helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elförbrukningen i Luleå kommun.

Vår strategi är att nyttja och fördela resurser av kapital, material och personal på ett bra sätt. Då kan vi hålla låga avgifter och hög leveranssäkerhet till våra kunder.

Läs mer om vårt dotterbolag Bioenergi i Luleå AB

Läs mer om vårt intressebolag Lunet AB

Läs mer om vårt intressebolag LuleKraft AB

Statistik Luleå Energikoncernen

  2012 2013 2014 2015  2016
Antal anställda 137 146 143 150 150
Rörelseintäkter mkr 1 050 1 034 1 008 944 1 006
- Elhandel 467 434 388 344 358
- Värme och Kyla 309 317 318 315 339
- Elnät 140 150 157 160 171
- Pellets 130 126 87 102 113
Energiomsättning GWh          
- Elkraftshandel 962 936 899 886 919
- Fjärrvärmeproduktion 940 904 873 839 903
- Eldistribution (nät) 823 873 919 797 840
Abonnemang, antal          
- Eldistribution (nät)  39 491  39 711 39 998 40 289 40 482
- Fjärrvärmedistribution  9 837  9 922 9 977 10 067 10 080

Läs de senaste årens årsredovisningar här.