Miljöpolicy

Vinter i Norrbotten

Luleå Energis affärside är att erbjuda kunder energileveranser och tjänster med god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vårt miljöarbete ska präglas av en helhetssyn för att främja en miljömässigt hållbar utveckling. För Luleå Energi AB betyder detta att:

  • Vi arbetar med att minska våra utsläpp av växthusgaser.
  • Vi arbetar med att effektivisera både vår egen och kundens energiförbrukning.
  • Vi tillhandahåller och säljer miljöanpassade produkter som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan.
  • Vi sköter våra anläggningar så att produktion och distribution av energi och råvara bedrivs med god miljöhänsyn ur ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv. Detta gör vi med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.
  • Vi sätter mål för miljöarbetet i vår verksamhet, följer upp och redovisar resultatet, där miljölagstiftning och andra krav utgör en miniminivå. Ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar ligger som en naturlig del i vår verksamhet.
  • Vi ställer miljökrav vid investeringar samt vid upphandling av varor och tjänster.

Tillämpning

Luleå Energis miljöpolicy tillämpas inom Luleå Energi och dess majoritetsägda bolag i koncernen.