Gå till navigering Gå till innehåll
 • N/A minuter läsning

Vår sponsringspolicy

Definition

Sponsring är en typ av marknadsföringsinsats som innebär ett ömsesidigt utbyte där finansiären, för en motprestation, hjälper den finansierade att utveckla sin verksamhet. Sponsring är ett sätt att synas i positiva sammanhang av olika slag för att stärka varumärket Luleå Energi. Sponsring skall ingå som en del av företagets varumärkeskommunikation.

Syfte och Mål

Luleå Energi vill skapa goda relationer till kunder och omvärlden. Genom sponsring stärker vi vårt varumärke och vi skapar stolthet hos anställda vilket ökar imagen i företaget samtidigt som det stärker profilen externt.

Allmänt

Allmänhet, kunder och anställda ska alltid kunna känna förtroende för att Luleå Energis verksamhet bedrivs sakligt och korrekt. Luleå Energi får inte genom sponsring utsätta sig för påverkan så att objektiviteten kan ifrågasättas. Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestationen. Sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga syften.

Utgångspunkten för all sponsring är att ju större ekonomisk insats som övervägs, desto striktare bör kriterierna tillämpas. Luleå Energi får inte genom sponsring utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. Luleå Energi samarbetar endast med seriösa föreningar och organisationer som inte är på obestånd och som följer god etik.

Sponsormottagaren ska på begäran kunna styrka att ovanstående grundläggande krav är uppfyllda.

Behandling av personuppgifter

Luleå Energis sponsringspolicy samt sponsringsarbete är förenlig med Dataskyddsförordningens krav och principer gällande behandling av personuppgifter.

Doping

I händelse av att person som representerar den sponsrade organisationen ertappas under avtalsperioden av att ha använt otillåten doping eller andra otillåtna preparat kan avtalet i sin yttersta konsekvens upphöra att gälla.

Förutsättningar

Sponsringen ska:

 • vara väl balanserad mellan de tre områdena; idrott, kultur och samhälle
 • stödja aktiviteter och verksamhet inom kommunen eller där vi har verksamhet
 • ge möjlighet till möten med kunder och allmänhet
 • vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv
 • ha en tydlig utvecklingsprägel
 • vara miljömedveten
 • ge tydliga motprestationer
 • stämma överens med vår vision – ”Nav och förebild i regionens energiomställning”
 • ha kännetecken som stämmer överens med våra kärnvärden – ” helhjärtat, framåtanda, tillsammans”
 • baseras på avtal

Avgränsningar

Luleå Energi undviker att sponsra:

 • politiska eller religiösa organisationer
 • projekt som kan påverka annan sponsring negativt
 • aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill
 • enskilda idrottsmän/personer/artister

Luleå Energi förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.