Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Avtalsvillkor TryggVärme

1. Avtalet är mellan Luleå Energi AB och kunden (tecknaren ovan).

2. Fjärrvärmecentralen ska vara av oss känt fabrikat samt tillverkad 2002 eller senare. Reservdelar måste finnas tillgängliga på
marknaden.

3. I avtalet ingår en översyn av fjärrvärmecentralen. Översynen innebär inte att Luleå Energi tar på sig något ansvar för dess beskaffenhet och befriar inte kunden från det ansvar och de skyldigheter som finns beträffande den av kunden ägda anläggningen.

Översynen omfattar:
• Funktionskontroll av värmeväxlare och reglerventiler
• Kontroll och eventuell justering av reglercentral
• Kontroll av cirkulationspump
• Läckagekontroll
• Kontroll av tryck i expansionssystem

Resultatet av översynen dokumenteras och Kunden erhåller ett protokoll inklusive eventuella åtgärdsförslag för fjärrvärmecentralen. Översynen sker under Leverantörs ordinarie arbetstid och omfattar enbart Kundens fjärrvärmecentral. Kunden erbjuds att vara med och därigenom få en personlig genomgång på sin fjärrvärmecentral.

4. Kontinuerlig kontroll av fastighetens temperaturdifferens. Vi analyserar förändringar
kontinuerligt och kontaktar dig om värdet indikerar en bristande funktion i fjärrvärmecentralen.

5. Kostnadsfri konsultation på telefon 0920-26 44 00 året om, dygnet runt.

6. Vid fel i fjärrvärmecentralen kommer vi hem till dig och åtgärdar felet med kostnadsfri reparatörunder Luleå Energis ordinarie arbetstid (7.30–16.00). Materialkostnad till rabatterat  pris tillkommer. Vi kan även hjälpa dig utanför ordinarie arbetstid till en kostnad av 625 kr/timme* inkl moms, min 2 timmar.

7. Anmälningsavgift 350 kr* (under garantitid 0 kr) och löpande 99 kr/månad inkl. moms. Månadsavgiften justeras efter konsumentprisindex den 1 januari varje år.

8. Sker på ordinarie fjärrvärmefaktura, för närvarande månadsvis.

9. Avtalet gäller fr o m första påföljande månadsskifte efter beställningen kommit oss tillhanda. Avtalet gäller tillsvidare, dock i minst 24 månader, därefter kan avtalet upphöra tre månader efter skriftlig uppsägning. Avtalet upphör automatiskt att gälla när kunden flyttar till annan adress. Avtalet kan överlåtas till ny ägare efter kontakt med Luleå Energi.

10. Om Luleå Energi önskar ändra omfattning eller villkor för servicen, skall detta meddelas till kunden senast tre månader innan ändringarna träder i kraft.

* 2021 års priser ink. moms