Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Lunets projekt med sensorer sparar resurser

Lunet har under 2021 inlett samarbeten med flera förvaltningar på Luleå kommun knutet till IoT (internet of things). Med hjälp av batteridrivna sensorer har mätning av exempelvis vattennivåer i spillvatten­ledningar, nivåer i sopkärl och flöden av personer kunnat göras på ett driftekonomiskt och enkelt sätt vilket har möjliggjort resursbesparingar och tillgängliggörande av nya typer av driftsrelaterade data.

Samtidigt har Lunet fortsatt skapa förutsättningar för distansarbete och teknikutveckling genom att stärka och bygga ut bredbandsinfrastrukturen i kommunen.

Lunet Traktor

Under 2021 har vi anslutit drygt 250 villor tillsammans med ett antal näringsfastigheter och flerfamiljshus till vårt fibernät. Där så var möjligt – exempelvis i Rutviksreveln - byggdes nätet ut genom samförläggning med Luleå Energi i grävprojektet för att både begränsa miljöpåverkan och störning på omgivning. Ett omfattande arbete har genomförts i Bensbyn - med stöd från Tillväxtverket - bland annat med byggnation av ett ortsammanbindande nät som säkerställer redundans i nätet. Hemarbete – till stor del framdrivet av coronapandemin - har under året har inneburit ett jämnare kapacitetstryck på nätet, även om trafiktopparna fortfarande ligger på söndagseftermiddagar och -kvällar.

Under 2021 fattades beslut om en omfattande investering i uppgraderad utrustning i de största noderna. Det finns dels behov kopplat till utrustningens ålder, men det skapar också möjlighet att ta höjd för fortsatt kapacitetsökning i nätet för framtida behov. Utbyggnaden av sensornätverket (LoRaWAN) för uppkoppling av sensorer täcker nu hela innerstaden med närförorter och ligger som grund för ett nära samarbete med Luleå Kommun (inklusive kommunbolag) kring utveckling av nya smarta digitala tjänster och lösningar. Tillsammans med parkförvaltningen, som prisats för samarbetet, har Lunet bland annat installerat fuktmätare i Luleås planteringar för att övervaka växternas behov av vattning. Det sparar såväl planetära som personella resurser genom att effektivisera planteringarnas omvårdnad.

– Vi ser det som vår uppgift att bidra med kunskap till kommunen och hjälpa dem att utveckla sitt arbete inom digital kommunikation och hur det kan bidra till att spara resurser. Inför 2022 drar vi i gång ytterligare ett projekt tillsammans med kommunen, LTU och ett par mindre, lokala teknikbolag där Vinnova beviljat projektfinansiering. Projektet Arctic IoT kommer fokusera på att testa sensorer i arktisk miljö och kommer användas till bland annat övervakning för bra underhåll av isbanan och dess rastplatser i Luleå, berättar Kent Eneris, VD Lunet.

Tillbaka