Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Kraftledningsgator – potential för att gynna biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är viktig för att bibehålla viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft och pollinering av växter. Via underhållet i kraftledningsgator finns en potential att gynna biologisk mångfald, och vid en inventering av arter under 2020 påträffades den mycket sällsynta och rödlistade arten stor låsbräken.

Biologisk Mangfald

2020 startade Luleå Energi en inventering i ledningsgator som fortsatt under sommaren 2021, och ett flertal intressanta områden har identifierats. Ett spännande resultat av inventeringen är fyndet av den mycket sällsynta och rödlistade arten stor låsbräken. Fyndplatsen, som tidigare var okänd, är troligen den enda inom Luleå kommun och bara den tredje i hela Norrbottens län. Det är en av de ovanligaste, mest mytiska och eftersökta växterna som finns i landet. Den kan återfinnas i örtrika kalkgranskogar och gynnas av bete/slåtter och annan störning.

Arbetet med biologisk mångfald är ett av Luleå Energis inriktningar inom arbetet som aktiv planetskötare. Den biologiska mångfalden är viktig för att bibehålla viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft och pollinering av växter. Det senare utgör i stort sett en förutsättning för till exempel vår matproduktion. Via underhållet i kraftledningsgator finns en potential att skapa en grön infrastruktur där olika artrika områden kan knytas ihop och på så vis gynna biologisk mångfald.  Arbetet med biologisk mångfald slutar inte med att inventera och få vetskap om var de värdefulla miljöerna finns. De värdefulla miljöerna behöver ofta skötsel, och nu drar Luleå Energi igång arbetet med att se över och anpassa underhållet så att den biologiska mångfalden också fortsätter gynnas i praktiken.

Tillbaka