Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Hög investeringstakt för att framtidssäkra Luleås elnät

En stabil och säker infrastruktur för elförsörjning är en förutsättning både för att trygga vardagen och framtidssatsningar inom industrin. Under 2021 har Luleå Energi fortsatt legat på en hög takt för att utveckla infrastrukturen som är ryggraden i Luleås energiförsörjning.

Elnat

Under året har tre större projekt legat i fokus: Notvikens mottagningsstation, en ny sjökabel från Bergnäset och nätutveckling i norra kommunen. Mottagningsstationen i Notviken har varit ett samarbetsprojekt med Vattenfall och är länken mellan kraftnätet och de fördelningsstationer som vidaredistribuerar el över Luleå stad. Bygget är en stor investering och ersatte den befintliga stationen som fyllt 50år. Även den nya sjökabeln från Bergnäset till stadshalvön är en ersättningsinvestering, och både investeringarna utgår från en förväntad livslängd på ytterligare 50år vilket innebär att de säkras upp för att fungera med stadens utvecklade energisystem.

I de norra delarna, bland annat norr om Niemisel, har nätet byggts ut och förstärkts under året för att säkra upp en mer stabil elleverans för boende och verksamheter i området. Med hjälp av ny teknik och alternativa matningsvägar tryggas nätet ytterligare och risken för avbrott minskas rejält. Totalt ligger investeringstakten i nätet en bit över 100 miljoner i jämförelse med de cirka 70 miljoner som skulle krävas för att endast ersätta befintlig infrastruktur som behöver uppdateras.

Uppdateringar i takt med omställningens krav

Parallellt med investeringarna sker ett omfattande planeringsarbete kring att säkra en stabil utveckling av bland annat stadsnätet för att möta energiomställningen i samhället med nya levnadsvanor, och industrins omfattande investeringar i fossilfria processer. Det pågår en nära dialog med kommunen kopplat till de planprocesser som krävs inför investeringar de närmaste åren, bland annat kopplat till fördelningsstationen i kvarteret Strutsen där visionsskisser tagits fram som underlag.

– Luleå har en klar fördel av ett starkt elnät i grunden som en gång dimensionerades för eluppvärmda bostäder. Det vi ser framåt är att infrastrukturen för energi får en ökad betydelse och uppmärksamhet i takt med att samhället ställer om och industrin ställer nya krav. Våra investeringar syftar till att framtidssäkra Luleås länk mellan kraftproduktionen och den som använder energin på ett bra sätt där nätet används så effektivt som möjligt, säger Daniel Agrér, elnätschef på Luleå Energi.

Tillbaka