Gå till navigering Gå till innehåll

Årets nyckeltal – 2022

Årets nyckeltal

33%

Utdelning till Luleå kommun

2022 uppgick utdelningen till Luleå kommun 58 401 tkr, vilket motsvarar 33% av resultatet efter finansiella poster exklusive reavinst vid bolagsförvärv.

Nöjda Medarbetare 2022 (1)

Nöjd medarbetarindex (NMI)

NMI baseras på tre frågor som presenteras i en skala mellan 0–10 och resulterar i ett index, 82 av 100.

67.3%

Andel miljöel till företag

Under 2022 ökade vi andelen miljöel till företagskunder, 2021 var andelen 64,2%

Luleå energi är en attraktiv arbetsgivare

Starkt ambassadörskap och sänkta sjuktal

Sjukfrånvaron för 2022 var totalt 2,12%. Målet för verksamheten är att sjukfrånvaron ska understiga 3%.

Hela 92% av våra anställda nyttjar sin friskvårdstid.

Tillitsbaserat Ledarskap 2022

Tillitsbaserat ledarskap

Påståendet ”min chef visar tillit till mig” får 4,6 poäng av 5 i medarbetarundersökning.

37.5%

Andel kvinnliga chefer i koncernen.

Ett framsteg jämfört med år 2021 då samma siffra uppgick till 31%.

Innanförskap 2022

Innanförskap

Påståendet ”alla människor anses lika värda” gav 8,9 av 10 poäng i medarbetarundersökning.

Innovativ affärspartner

Egen solelsproduktion

Under 2022 har Luleå Energis egna anläggningar för solenergi, Helia solcellspark och solceller på taket Porsödalen, varit i full drift och genererat 687 MWh. Det motsvarar en klimatnytta på 76 ton CO2e. Produktionen är högre än 2021 (664 MWh), men CO2-besparingen har till följd av förändringar i elmarknaden som inneburit att omräkningsfaktorn förändrats, sjunkit från 345 ton. 

Luleå Energi fortsätter arbetet med att uppmuntra  privatpersoner och företag att satsa på solpaneler.

Säker energileverantör

Bättre leveranssäkerhet 2022

Under 2022 var det totalt 73 minuter avbrott i elnätet (SAIDI), vilket är en förbättring från 2021 (111 minuter). Antalet avbrott på elnätet per kund (SAIFI) förbättrades också från 1,5 2021 till 1,2 under 2022.

Andel

Miljöel

Värmekällor

Fjärrvärme

Engagerad och ansvarsfull Samhällsaktör

Årets samhällsinvesteringar

Luleå Energi verkar för att Luleå ska vara en attraktiv plats att leva på. Under 2022 bidrog vi med 2 414 098 kr till Kultur & Samhälle och 2 080 050 kr till Idrottsverksamhet. 

Ekonomiska nyckeltal

Investeringar (mnkr)

181,9
Utgörs av energilager, regionnätsstation, mätarbyten samt byte av det aktiva bredbandsnätet.

Utdelning (mnkr)

58,4
En utdelning på 33% av resultatet efter finansiella poster betalas ut till Luleå kommun i enlighet med ägardirektivet.

Avkastning (%)

15,2
Resultat efter finansiella poster delat med justerat eget kapital redovisat efter skatt. (ägardirektivet är 8,0%.)

Undvikna koldioxidutsläpp

För varje kg CO2e som verksamheten gav upphov till, så bidrog Luleå Energi samtidigt till att 1,0 kg CO2e kunde undvikas på annat håll. Under 2021 var motsvarande siffra 1,9 kg.