Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Biologisk mångfald – från kartläggning till åtgärder

Den biologiska mångfalden är avgörande för att bibehålla viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering av växter. Via underhållet i kraftledningsgator finns en potential att gynna den biologiska mångfalden, och därmed naturens livsviktiga tjänster.

Fladdermusholk

En kraftledningsgata är ett röjt område i en skog längs en kraftledning, liknande brandgator. Ledningsgator behöver underhållas för att minska risken för strömavbrott vid stormar. Kraftledningsgator har visat sig vara förvånande bra livsmiljöer för många växt- och djurarter i Sverige. Luleå Energi har i flera års tid inventerat den biologiska mångfalden i olika delar av kraftledningsgatorna i syfte att lära mer och med tiden bli bättre på att gynna den mångfald som lever där.

Spännande upptäckter och viktiga insatser

Under 2020 påträffades bland annat den mycket sällsynta och rödlistade arten stor låsbräken i en av kraftledningsgatorna. Den kalkkrävande skogsväxten finns med på Sveriges rödlista över hotade och sårbara arter. Under 2022 har underhållet på denna plats anpassats för att gynna den sällsynta arten och ge förutsättningar för den att sprida sig. Underhållet har även anpassats i annan kraftledningsgata för att gynna ängsvegetation och därmed även gynna den biologiska mångfalden bland olika pollinerare.

Hur kan vi hela tiden bli bättre?

Under 2022 har Luleå Energi Elnät deltagit i ett nationellt samarbetsprojekt. Projektet syftar till att dra lärdom av andras erfarenheter och klargöra vilka möjligheter och hinder som finns för att gynna biologisk mångfald. Förhoppningen är att projektresultatet ska ge så mycket information att en god strategi kan tas fram för hur företaget bäst arbetar för en ökad biologisk mångfald. Målet är att ta fram en strategi under 2023.

Nya bostäder åt fladdermössen

Ibland inträffar oväntade händelser som gör att oplanerade åtgärder måste genomföras. Efter sommaren 2022 hittades en fladdermus i anslutning till en gammal kabeltrumma på Luleå Energis industriområde på Porsödalen. Nu har såväl fladdermusen som dennes fladdermuskompisar erbjudits bostad då det satts upp fladdermusholkar. Vi hoppas de hittar dit och trivs!

 

Tillbaka