Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Elprisläget just nu

Elpriserna befinner sig på historiskt höga nivåer. Frågan många ställer sig är vad det beror på och hur förväntas prisutvecklingen bli framåt?

Elstolpe SS 2139517

Det finns flera orsaker till att vi ser höga elpriser både i Europa och i Norden. Den viktigaste orsaken är den minskade ryska naturgasexporten till Europa, som innan kriget i Ukraina stått för cirka 40 procent av Europas gasbehov för uppvärmning och elproduktion. Med minskad gasexport från Ryssland så har efterfrågan på kol ökat istället, vilket fått kolpriserna att stiga till rekordnivåer. Den ökade förbränningen av kol medför högre koldioxidutsläpp som i sin tur leder till att behovet av utsläppsrätter ökar och därmed också trycker upp priset på dessa. I nuläget så är de europeiska gaslagren välfyllda då det under året kontinuerligt fyllts på med flytande naturgas mestadels från USA och Mellanöstern, där vintervädret på kontinenten kommer att styra lagernivåerna och därmed prisbilden på gas framöver. 

Den hydrologiska balansen, det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten är för närvarande låg, vilket ger det vatten som finns lagrat i vattenmagasinen ett högre värde.

I normala fall står vattenkraften för ungefär hälften av vår elproduktion i Norden. Då vi har ett underskott i vattenmagasinen jämfört med normalt så behöver elbehovet täckas av annan elproduktion, vilket då är vind- eller kärnkraft. Problem med kärnkraftsproduktionen både i Norden och i Frankrike i kombination med tidvis vindfattigt väder gör att vi då påverkas av de höga kontinentala elpriserna.

Vad är det som påverkar priserna?  

Då el inte kan lagras i större omfattning så är elpriset alltid beroende av aktuella förhållanden, i grunden så styr därför utbud och efterfrågan elpriset. Väder och vind har därför en betydande påverkan på elpriset inte minst då vindkraften står för en allt större del av den totala elproduktionen i Sverige. 

Sverige är i nuläget största nettoexportör av el i Europa. Då vårt svenska elnät i hög grad är sammankopplat med omgivande länder så påverkas våra elpriser indirekt även av prisbilden i övriga Europa. Detta eftersom vår fossilfria el exporteras dit behovet och betalningsviljan är som störst.  

Varför har elpriserna i norr blivit lika höga som i södra Sverige? 

Sverige är indelat i fyra elområden där förutsättningarna är väldigt olika. I norra Sverige har vi normalt ett stort överskott av kraft medan läget är det motsatta i söder. Många gånger är produktionsöverskottet så stort att all kraft inte går att föra över till sydligare elområden, vilket gör att en inlåsning av billigare kraft uppstår som gynnar oss här i norr. Därför är också oftast elpriserna betydligt lägre i norra Sverige jämfört med söderut. 

Under slutet av 2022 blev elpriserna i norr rejält mycket högre och vissa dagar identiska med spotpriserna söderut. En orsak var den årliga isläggningen under november-december i de norrländska älvarna eftersom vattenkraften då minskade sin produktion för att undvika okontrollerad isbildning som kan leda till produktionsstörningar. Det är normalt något som görs varje år när kylan slår till, men där effekten blir mera påtaglig med en högre prisbild. Även vindkraften, där huvuddelen finns i SE1 och SE2, hade en lägre produktionsgrad då nedisning av rotorbladen gjorde att en betydande del av vindkraften inte producerade på sin normala nivå. Detta i en tid då det var mindre blåsigt väder dessutom.

Vad kan jag själv göra för att minska min elkostnad?

Förutom att se till att ha ett elhandelsavtal och spara el så finns möjligheten att kunna styra sin elanvändning till timmar med lägre elpris med hjälp av BörsEl med timpris. Om du väljer timpris betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Elhandelsavtal med timpris är mer rättvist och transparent, då du betalar det pris som gäller exakt när du använder el.

För att verkligen få ner sin elkostnad med hjälp av timpris så behövs utrustning som stödjer en mera flexibel elanvändning rent tekniskt, men även att man som kund anpassar sitt beteende. Många av våra kunder värms upp av fjärrvärme så för dem så är det bara själva hushållselen som går att påverka. Som kund till oss så kan du alltid följa din elanvändning och aktuella elpriser i vår app.