Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Energiskatten flyttas till elnätsföretagen

Energiskatten flyttas till elnätsföretagen

Från och med den 1 januari 2018 fakturerar ditt elnätsbolag dig för energiskatten på el. Det innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns vid posten för elnätskostnaden istället för elhandelskostnaden.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring nedan.

Skatterna består av energiskatt på el per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten flyttas tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.
Andra avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år för lågspänning och 3 827 kr för högspänning (källa: Elsäkerhetsverket).