Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ett gott arbete för att förebygga korruption, jäv och mutor

Ett gott arbete för att förebygga korruption, jäv och mutor

Luleå Energi har kommit långt vad gäller sitt arbete med korruptionsförebyggande åtgärder. Det går att läsa i en rapport som beskriver de kommunala bolagens arbete.

På lekmannarevisorernas uppdrag har KMPG genomfört en uppföljande granskning av de kommunala bolagens arbete med korruptionsförebyggande åtgärder. Granskningen visar att Luleå Energi kommit långt med att förebygga korruption, jäv och mutor.
- Vi har under en längre tid jobbat strukturerat och målinriktat med de här frågorna och det är roligt att se att det har gett resultat. Som anställda i ett kommunalägt bolag är vi beroende av att samhället och våra kunder har förtroende för oss. Att agera etiskt skapar förtroende. Därav är det här är ett område som vi hela tiden måste utvärdera, riskbedöma och följa upp, säger Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi.

Under 2018 har Luleå Energi bland annat implementerat en visselblåsarfunktion för att ta emot anonyma tips om överträdelser, tagit beslut om uppförandekod för såväl anställda som leverantörer, och fortsatt arbetet med strukturerade riskanalyser.
- Genom olika forum och utbildningar för såväl chefer som medarbetare tydliggörs och kommunicerar rutiner och riktlinjer inom området. Det är jätteviktigt att vi som koncern aktivt arbetar med de här frågorna så att alla anställda inom Luleå Energi känner sig trygga i hur de ska agera i fall man ställs inför etiska dilemman, säger Katharina Frank, chef HR & Hållbarhet, Luleå Energi.