Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Mot en klimatsmart, värmande framtid

Luleå Energi ägnar en stor del av vardagen åt att testa nya lösningar för en hållbar framtid. Under förra året presenterades planerna för ett stort energilager som ska öka den miljövänliga fjärrvärmeproduktionen och fungera som en extra buffert vid eventuella störningar i värmeleveransen.
– Med energilagret kommer vi kunna fortsätta leverera trygg fjärrvärme till Luleåborna i många år framöver, säger Thomas Jonsson, projektledare på Luleå Energi.

Mot en klimatsmart, värmande framtid (1)

”Hur vi producerar, transporterar och använder energi är en av de absolut viktigaste nycklarna för att samhället ska klara av många av framtidens utmaningar. För oss skulle det här vara ett stort steg mot vårt mål att 2030 vara helt fossilfria vad gäller primärenergi i vår fjärrvärmeproduktion”.

Så sa Anneli Sjömark, vd Luleå Energi, när planerna blev publika. Nu har man siktet inställt på ett färdigt energilager vid Aronstorp våren 2022. Lagret kommer placeras i direkt anslutning till kraftvärmeverket LuleKraft där en stor del av fjärrvärmen i Luleå produceras. Nu är man beredd för nästa fas – att börja bygga.  

– LuleKraft och SSAB är inblandade i fjärrvärmeprojektet genom vårt energisamarbete. Men det är Luleå Energi som finansierar projektet, och det är vi som i slutändan kommer äga det, berättar Thomas Jonsson.

När behovet är som störst

Så hur kommer det funka? Energilagret är i grunden en fjärrvärmeackumulator, en vattentank med kapacitet att lagra 30 000 kubikmeter uppvärmt vatten. För satsningen har man blivit beviljade bidrag från Naturvårdsverket genom det så kallade Klimatklivet, ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar CO2-utsläpp och andra gaser som påverkar klimatet. Det kan handla om investeringar inom transport, energieffektivisering, avfall och laddstationer.

– Fjärrvärmen är väl utbyggd i Luleå, de flesta tillgång till den. Energilagret kommer ytterligare minska det lilla användning av fossila bränslen som vi har under kalla dagar på året när värmen från LuleKraft inte räcker till, eller om de blir driftstopp i värmeverket. Att vi får bidraget från Naturvårdsverket visar att energilagret är en viktig pusselbit på resan mot att bli helt fossilfria till 2030, säger Thomas.

I Luleå är runt 31 000 hushåll anslutna till fjärrvärmenätet. Som komplement till produktionen hos LuleKraft har Luleå Energi fem panncentraler som kan användas när extra energi behöver tillföras i fjärrvärmesystemet. När energilagret sedan står klart kommer man kunna lagra varmvatten under perioder när behovet av fjärrvärme understiger tillgången på restenergier. Exempelvis under tider på dygnet då kunderna inte använder varmvatten i någon större utsträckning eller under varma sommarmånader när fastigheter och hus inte har lika stort värmebehov. Det varma vattnet som lagrats i ackumulatortanken går sedan att använda när behovet av energi ökar. På så sätt bidrar energilagret till att skapa flexibilitet i energisystemet.

 – Skulle det dessutom ske ett mindre produktionsbortfall i någon av våra anläggningar och vi får en störning i nätet, eller att vi har planerade underhållsarbeten, så har vi ett lager med fjärrvärmevatten att att använda för att säkra leveransen av fjärrvärme till kunderna till dess att produktionen är igång igen. Sammanfattningsvis kommer energilagret att ha stor betydelse för vår fortsatta utveckling av ett fossilfritt fjärrvärmesystem men också för att i framtiden garantera trygga leveranser till våra kunder, avslutar Thomas Jonsson.