Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Nytt analysverktyg ger underlag till investeringsplaner

Nytt analysverktyg ger underlag till investeringsplaner

Nytt analysverktyg ger underlag till investeringsplaner

Luleå Energi Elnät jobbar med ny teknik för att identifiera förbättringsområden i elnätet. Dessa analyser ligger sedan till grund för de investeringsplaner som företaget upprättar. Årligen investerar man ca 65-70 miljoner kronor på bland annat vädersäkring och utveckling av elnätet.

De senaste åren har det hänt mycket med teknikutvecklingen inom elbranschen. Luleå Energi Elnät jobbar kontinuerligt för att digitalisera sina arbetssätt och processer och under våren 2018 implementerade man ett nytt system som på ett bättre och mer effektivt sätt underlättar att göra nätanalyser.
- Det nya analysverktyget är fantastiskt bra för att kunna se hur vårt elnät mår. Tidigare har vi manuellt fått räkna varje gång vi eftersökt, eller fått förfrågan om exempelvis nätvärden eller elkvalitét inom ett visst område. Idag kommer vi åt den informationen direkt via analysverktyget vilket gör att vårt arbete blir mycket mer effektivt, säger Lars Molin, Planeringsingenjör på Luleå Energi Elnät.

För att hålla systemet uppdaterat med den senaste informationen så görs det kontinuerligt referensberäkningar i nätet och när det görs förändringar rapporteras dessa in av elmontörerna och uppdateras i systemet.
- På så sätt håller vi det uppdaterat så att det speglar verkligheten. Via analysverktyget och annan avbrottsstatistik, kan vi sedan på ett snabbare och mer effektivt sätt se vilka förbättringsmöjligheter vi har i nätet och utifrån dessa planera och prioritera investeringar som ska genomföras, säger Lars.

Under 2017 har Luleå Energi Elnät investerat stora pengar i underhåll, vädersäkring och automation av elnätet och under de närmaste åren planerar man att investera ytterligare ca 65-70 miljoner kronor för att garantera en hög leveranssäkerhet till sina kunder.
- Under 2017 har vi framförallt haft fokus på att vädersäkra landsbygdsnätet och utöka automatiseringen för att snabbare kunna avhjälpa eventuella fel. De stadsnära byarna och stadsdelarna har också vädersäkrats genom bland annat nedgrävd markkabel. Under 2018 fortsätter detta arbete för att vi även i framtiden ska kunna garantera en hög leveranssäkerhet till våra kunder, säger Karl Drugge, chef för investeringar Luleå Energi Elnät.