Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Effektbestämmelser fjärrvärmeleveranser

Effektkostnaden för fjärrvärme baseras på högsta uppmätta dygnsmedeleffekt under vinterhalvåret. Dygnsmedeleffekt för dagar med utomhus temperatur under -20°C utesluts. Debiteringseffekten kan bestämmas utifrån tre principer enligt nedan.

Effektdefinition

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar. Detta är fastighetens dygnsmedeleffekt. Den högsta dygnsmedeleffekten under vinterhalvåret (oktober-mars) ligger till grund för effektkostnaden under nästkommande kalenderår, dock som lägst 5 kW. Dygn där medeltemperaturen sjunker under -20°C  exkluderas ur urvalet.

Förtydliganden:
 
SMHI:s mätstation vid Luleå flygplats ligger till grund för temperaturbestämningen. Timvärden från ett dygn summeras och divideras med 24. Dygn med en temperatur lägre än -20 °C exkluderas ur urvalet. Vid avsaknad av ett eller flera timvärden nyttjas istället tillgänglig temperaturmätning hos Luleå Energi.

För bestämningen av en fastighets dygnsmedeleffekt krävs tillgång till mätarställning för två på varandra följande dygn. I det fall detta saknas beräknas ett medelvärde över flera dygn baserat på tillgänglig mätdata.

Fastighetens dygnsmedeleffekt avrundas till närmaste heltal.

Undantag: Om inget dygn under vinterhalvåret varit kallare än -20 °C gäller innevarande års dygnsmedeleffekt även för nästkommande år.

Hantering av kunder med få mätdata

För anläggningar som saknar representativa mätvärden för att bestämma effektbehovet krävs en åtgärd. Hanteringen av dessa ska enligt någon av alternativen nedan:

  • Manuell inhämtning av mätdata
  • Håll kvar föregående års effekt
  • Uppskatta utifrån tillgängliga mätvärden, tex genom signatur
  • Uppskatta utifrån energiförbrukning, konstruktionsvärden och erfarenhet

Vid anslutning av nybyggnationer, ombyggnationer mm

Bestämning av debiteringsgrundande effekt E, sker utifrån projekteringshandlingar.
Anslutningseffekten bestäms utifrån kundens eller projektörens energiberäkningar som delges Luleå Energi. Total debiteringsgrundande effekt beräknas genom att summera beräknat dygnsmedeleffekt vid -20 °C för radiatorer, golvvärme, ventilation, markvärme etc.

Minsta debiterade anslutningseffekt

Minsta debiteringsgrundande effekt är 5 kW.