Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Effektbestämmelser fjärrvärmeleveranser

Den fasta avgiften för fjärrvärme baseras på hur stor ansluten effekt en fastighet har. Den anslutna effekten kan bestämmas utifrån tre principer enligt nedan.

1. Bestämning av anslutningseffekt E, med kategorital1, dvs. nyttjandetid

Anslutningseffekten för kunder som använder fjärrvärme för all sin uppvärmning och varmvattenanvändning bestäms utifrån nuvarande energianvändning i kWh. Energianvändningen ska vara normalårsjusterad2 och vara ett medelvärde av de senaste två årens förbrukningar. Energianvändningen (kWh) divideras med ett kategorital (h), dvs. nyttjandetid, vilket då ger anslutningseffekten i kW.

Justering av anslutningseffekt vid kategorital

För effektbestämning med kategorital gäller att anslutningseffekten ligger fast och justeras inte de två första åren. Därefter justeras effekten på kundens begäran vid avvikelser större än fem procent från normalårsjusterat värde.

2. Bestämning av anslutningseffekt E genom mätning

I de fall kunden inte har all sin uppvärmning och varmvattenanvändning med fjärrvärme (exempelvis om kundens anläggning har värmepump, eller andra värmegivande processer i verksamheten), så bestäms anslutningseffekten genom mätning. Mätning ska utföras under tid för maximalt energiuttag och anslutningseffekten bestäms då som det under året högsta energiuttaget under 1 timme. (Före uppgifter om maximalt energiuttag finns, överenskommer kund och leverantör om vilken effekt som ska gälla dessförinnan).

Justering av anslutningseffekt vid effektmätning

För effektbestämning genom mätning justeras anslutningseffekten årligen.

3. Bestämning av anslutningseffekt E, utifrån projekteringshandlingar (vid nybyggnationer, ombyggnationer, m m)

Anslutningseffekten bestäms utifrån kundens eller projektörens uppgifter som anges på formulär för beställning av fjärrvärme. Total anslutningseffekt beräknas genom att summera maximalt beräknade effekter för radiatorer, golvvärme, ventilation, markvärme etc, samt i normala fall 20 procent av maximalt beräknad varmvatteneffekt.

Minsta debiterade anslutningseffekt

Minsta debiterade anslutningseffekt är 10 kW.

Vad är kategorital och normalårsjustering?

1) Kategorital - motsvarar nyttjandetiden/år för användandet av fjärrvärme för beredning av värme och varmvatten. För bostäder är kategoritalet 2 100 h/år. För industri, kontor, mm 1 900 h/år och för skolor och daghem 1 700 h/år.

2) Normalårsjusterad - för att kunna jämföra energianvändningen med tidigare år måste man ta hänsyn till om det varit varmare eller kallare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Siffrorna justeras då för temperaturskillnader med hjälp av SMHI:s graddagar och normalår.