Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Återvinning i flera led

Återvunnen fjärrvärme är en bidragande orsak till att Sverige minskat de fossila utsläppen. Tillsammans med stålindustrin bygger Luleås system på återvinning i flera led vilket är både flexibelt och miljövänligt. Men hur fungerar det? Och hur ser framtiden ut för fjärrvärmen?

HYBRIT 2025 3D Map Cropped

I Luleå bygger energisystemet på återvinning i flera led. Istället för att bränna restgaserna från SSAB:s stålproduktion och släppa ut de i luften till ingen nytta, omvandlas gasen till energi som blir till el och varmt vatten i kraftvärmeverket LuleKraft. All el, och en del av det varma vattnet, går sedan tillbaka till SSAB:s egna processer och resten skickas ut i Luleå Energis fjärrvärmesystem. Dessutom återanvänds de rökgaser som blir över efter gasförbränningen hos LuleKraft till att torka spånet i Bioenergis pelletstillverkning. En del av den pellets som produceras eldas sedan också och används i fjärrvärmesystemet när Luleå Energi måste tillföra extra energi i värmeproduktionen.

På så sätt sitter hela energisystemet i Luleå ihop och går ut på återvinning i flera led. Luleå Energi, SSAB, LuleKraft och Bioenergi har en nära samverkan för att tillsammans nyttja dessa synergier och de möjligheter till energieffektivisering som kommer med detta. Och det finns en stor framtida potential för att utveckla denna samverkan ytterligare.

Genom att producera värme av restprodukter går det att göra fjärrvärme av nästan allting. I framtiden behöver den flexibiliteten öka ännu mer. Parallellt med att Luleå Energi fasar ut den lilla del fossila bränslen som finns kvar i produktionsprocessen, tittar vi på hur det ska gå att ta tillvara på fler typer av lågvärdiga energier från industri och samhälle, och hur man ska kunna lagra energierna för att använda när de behövs som mest.

Det pågår jättemånga spännande projekt för framtiden i vår region just nu. Vi ser att det kommer finnas stora mängder lågvärdiga energier att ta tillvara på från olika industriella processer och det handlar därför om att förbereda vår infrastruktur till att klara av att ta emot fler typer av lågvärdiga energier. Det gör vi bland annat genom det vi kallar för ”nästa generations fjärrvärme” där det krävs lägre temperaturer i systemet. Det energilager som vi nu byggs är också en del i att öka den miljövänliga fjärrvärmeproduktionen och samtidigt ha en buffert när det kommer toppar i våra kunders förbrukning.