Gå till navigering Gå till innehåll
 • N/A minuter läsning

Så hanterar vi dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps. Med anledning av detta har vi förtydligat våra användarvillkor.

På Luleå Energi har vi alltid värnat våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi kommer att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt även i framtiden.

Endast genom ditt medgivande sparar vi dina kontaktuppgifter. Det kan ske exempelvis genom att du bekräftar en prenumeration på ett nyhetsbrev, tecknar ett avtal eller tar kontakt med oss för att du vill att vi hjälper eller förser dig med information som har ett värde för dig. Nedan kan du läsa vår riktlinje för integritet.

Du äger dina personuppgifter, vi hanterar de så här

Luleå Energi-koncernen (vidare "Luleå Energi" och "vi") är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Luleå Energi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund och medarbetare eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Luleå Energi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, arbetar hos oss eller ansöker om arbete eller praktik hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Vi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis fastighetsägare, elinstallatörer, Skatteverket, Försäkringskassan eller Lantmäteriet.

Hur länge sparar Luleå Energi dina personuppgifter?

Luleå Energi sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för koncernen och som godkänts av koncernledningen. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Luleå Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

När har Luleå Energi rätt att behandla personuppgifter?

Luleå Energi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vilka uppgifter behandlas?

Luleå Energi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av oss (t.ex. via cookies).

 • Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Luleå Energi för bland annat följande ändamål:
 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • hantera och administrera felanmälningar,
 • hantera och administrera byte eller underhåll av fjärrvärme- eller elmätare,
 • kunna uppskatta din förbrukning av el och fjärrvärme,
 • kunna förse anläggningar som ska nybyggas med el eller fjärrvärme,
 • använda för att kontakta dig,
 • erbjuda användare behörighet till "Mina sidor",
 • administrera autogiroansökningar,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera intresseanmälningar och ansökningshandlingar
 • hantera och administrera personalärenden, lön och pension

Vidare kan personuppgifter komma att behandlas av Luleå Energi för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Vid behandlingen enligt ovan kommer Luleå Energi samt av Luleå Energi anlitade personuppgiftsbiträden att ta del av personuppgifterna. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Luleå Energi som dess koncernföretag och samarbetspartners. Vid utlämnande till koncernföretag eller samarbetspartners krävs att tjänsterna och produkterna har naturlig anknytning till vår koncern och att Luleå Energi avtalar med dessa om att det ska framgå att marknadsföringen sker med anledning av ett samarbete med Luleå Energi.

Delning med tredje part

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register.

I övrigt lämnas inte personuppgifter ut till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Luleå Energi.

Överföring till tredje part

Luleå Energi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Utöver ovanstående är Luleå Energi skyldig att i samband med att avtal ingås lämna information om identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige respektive dataskyddsombudet, eventuell överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES, hur länge personuppgifterna sparas samt eventuell förekomst av automatiserat beslutsfattande.

Dataskyddsombud

Kerstin Nedergård, Dataskyddsombud
Telefon: 
0920-45 36 42
E-post: 
dataskyddsombud@lulea.se
Postadress: 
Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontakta oss

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter hanteras av vår kundservice, e-post: kundservice@luleaenergi.se eller telefon: 0920-26 44 00.

Om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.