Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Hållbarhetsarbetet är inarbetat i affärsplanen

Luleå Energis hållbarhetsarbete grundar sig i en väsentlighetsanalys. Analysen har utmynnat i fem väsentliga områden som sedan har lyfts in i affärsplanen.

FN Global

Våra fem väsentliga områden

  1. En pålitlig, hållbar energileverantör
  2. En attraktiv arbetsgivare
  3. En engagerad, ansvarsfull samhällsaktör
  4. En innovativ affärspartner
  5. En aktiv planetskötare.

– I framtagandet av de väsentliga områdena har många hållbarhetsaspekter vägts in. Det handlar om ett arbete som skett mot såväl interna som externa intressenter, samtidigt som vår påverkan på de globala målen har vägts in, säger Katarina Kylefors, miljö- och hållbarhetsingenjör på Luleå Energi.

Det interna arbetet har omfattat både ledning och medarbetare. Det externa arbetet har omfattat olika intressentgrupper, som framför allt har inkluderat ägare och styrelse, politiker, leverantörer och entreprenörer, samarbetspartners, intresseorganisationer och akademin.

Till detta adderas inverkan av de globala målen, där en analys har genomförts kring vilka mål och delmål som påverkas av vår verksamhet.

Tre globala mål i fokus

Analysen pekar ut tre av FN:s globala klimatmål i Agenda 2030 som mest betydelsefulla för vår verksamhet:

  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Arbetats in i affärsplanen

De väsentliga frågorna har därefter arbetats in som grundförutsättningar i vår affärsplan. För varje grundförutsättning sätter verksamheten upp mål som följs upp. På så vis är hållbarhetsarbetet integrerat i Luleå Energis verksamhet.

Tillbaka