Gå till navigering Gå till innehåll

Årets nyckeltal – 2023

Årets nyckeltal

33%

Utdelning till Luleå kommun

2023 uppgick utdelningen till Luleå kommun 52 525 tkr, vilket motsvarar 33% av resultatet efter finansiella poster exklusive reavinst vid bolagsförvärv.

81.5%

Nöjd medarbetarindex (NMI)

NMI baseras på tre frågor som presenteras i en skala mellan 0–10 och resulterar i ett index, 81,5 av 100.

87.5%

Andel återvunnen energi till fjärrvärme

Under 2023 ökade andelen återvunnen/tillvaratagen energi i Luleås fjärrvärmesystem till 87,5%. Andelen förnyelsebar energi ligger på ungefär samma nivå som 2022, då andelen återvunnen energi var 86%.

Friskvard2022
Luleå energi är en attraktiv arbetsgivare

Starkt ambassadörskap och sänkta sjuktal

Sjukfrånvaron för 2023 var totalt 1,8%. Målet för verksamheten är att sjukfrånvaron ska understiga 3%.

Hela 92% av våra anställda nyttjar sin friskvårdstid.

Tillitsbaserat Ledarskap 2023 (1)

Respektfullt ledarskap

Påståendet ”min chef visar respekt för mig som medarbetare” får 9,3 poäng av 10 i medarbetarundersökning.

36%

Andel kvinnliga chefer i koncernen.

Innanförskap 2023

Fritt att föra fram åsikter

Påståendet ”fritt att föra fram åsikter på arbetsplatsen” får 8,6 poäng av 10 i medarbetarundersökning. 

Samhallsaktor2022
Engagerad och ansvarsfull Samhällsaktör

Årets samhällsinvesteringar

Luleå Energi verkar för att Luleå ska vara en attraktiv plats att leva på. Under 2023 bidrog vi med 3 556 000 kr till Kultur & Samhälle och 2 038 000 kr till Idrottsverksamhet. 

Ekonomiska nyckeltal

Investeringar (mnkr)

243,7
Utgörs av investeringar kopplade till Luleå Industripark samt den gröna omställningen.

Utdelning (mnkr)

52,5
En utdelning på 33% av resultatet efter finansiella poster betalas ut till Luleå kommun i enlighet med ägardirektivet.

Avkastning

8,3 %
Resultat efter finansiella poster delat med justerat eget kapital redovisat efter skatt. (ägardirektivet är 8,0%.)
Undersökning

Våra kunder är nöjda med oss

Enligt en undersökning utförd av SRC har vi kunnat ta del av nyckeltal som beskriver hur våra kunder upplever oss.

Kunder är positiva till Luleå Energi

80 %
Enligt genomförd undersökning är 8 av 10 tillfrågade positiva till Luleå Energi.

Kunder rekommenderar oss

75 %
Enligt genomförd undersökning skulle 3 av 4 tillfrågade rekommendera oss.
INNOVATIV AFFÄRSPARTNER

Egen solelsproduktion

Under 2023 har Luleå Energis egna anläggningar för solenergi, Helia solcellspark och solceller på taket Porsödalen, varit i drift och genererat 555 MWh. Det motsvarar en klimatnytta på 56 ton CO2e. Produktionen är något lägre än år 2022 (687 MWh), som var ett toppår. Under 2023 var det problem, som inte berodde på solelanläggningen, och därav kunde ingen el levereras under maj månad.

Producerad el 2023

555 405 kWh

Luleå Energi bidrar till positiv samhällsförändring

83 %
Enligt genomförd undersökning tycker 83% av tillfrågade att vi bidrar till positiv samhällsförändring.
Förebild inom miljö och klimat

Årets miljöpåverkan

De direkta klimatpåverkande utsläppen uppgick 2023 till 17 554 ton CO2e. Den helt dominerande källan till dessa utsläpp är förbränning av bränslen i fjärrvärmesystemet. Utsläppen har minskat betydligt sedan 2022 då utsläppen uppgick till 29 772 ton CO2e.

Utsläpp 2023 (Tusen Ton)

17.5
Under 2023 uppgick våra utsläpp av koldioxid till 17554 ton.

Driver på hållbar utveckling

72 %
Enligt genomförd undersökning tycker 72% av tillfrågade att vi driver på för hållbar utveckling.

Långsiktiga

72 %
Enligt genomförd undersökning tycker 72% av tillfrågade att vi är långsiktiga i vårt miljöarbete.

Andel - Förnybar el 2023

100%

Privat

2022 - 100%

67.1%

Företag

2022 - 67,3%

77%

Totalt

Värmekällor - Fjärrvärme Luleå 2023

87.5%

Återvunnen

2022 - 86,0%

7.1%

Förnybar

2022 - 7,6%

5.5%

Fossil

2022 - 6,4%

Värmekällor - Fjärrvärme Råneå 2023

0%

Återvunnen

2022 - 0%

98.1%

Förnybar

2022 - 97,3%

1.9%

Fossil

2022 - 2,7%

SÄKER ENERGILEVERANTÖR

Fortsatt hög leveranssäkerhet

Under 2023 var det totalt 75 minuters avbrott i elnätet (SAIDI), vilket är något sämre än 2022 (73 minuter). Antalet avbrott på elnätet per kund (SAIFI) ökade också en aning till 1,4 år 2023 från 1,2 under år 2022. Leveranssäkerheten ligger dock på en fortsatt hög nivå. Anledningen till de något försämrade värdena är ett större avbrott för många kunder under ca en halvtimme.

Antal avbrott

1,4 antal/år
Antalet avbrott på elnätet per kund (SAIFI) uppgick 2023 till 1,4.

Total avbrottstid

75 min
Under 2023 var det totalt 75 minuters avbrott i elnätet (SAIDI).

Luleå Energi är pålitliga

80 %
Enligt genomförd undersökning tycker 80% av tillfrågade kunder att vi är pålitliga.

Luleå Energi är förtroendeingivande

75 %
Enligt genomförd undersökning tycker 75% av tillfrågade kunder att vi är förtroendeingivande.