Gå till navigering Gå till innehåll

Avbrottsersättning

Så funkar avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det att överföringen av el har varit avbruten under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis tio timmar, fungerar i en timme och sedan åter avbryts i tio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet.

Läs mer i ellagen Regler för avbrottsersättning

Skadestånd

Har du haft strömavbrott kan du ha rätt till ersättning för skadestånd, oavsett hur länge strömavbrottet har varat. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, inkomstbortfall och annan förlust på grund av strömavbrottet.

 • Tvåårsgräns för krav
  För att rätten till skadestånd inte ska gå förlorad behöver du begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade.
 • Avräkning
  Eventuell avbrottsersättning räknas av från skadeståndet.
 • Jämkning
  Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt betungande med hänsyn till elnätsföretagets ekonomiska förhållanden.
 • Undantag
  Du har inte rätt till skadestånd om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll, som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Mer information

För vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller undantag kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller din kommunala konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till en allmän domstol.